‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

İcra Harç Hesaplama Nasıl Yapılmalıdır

İcra Harç Hesaplama Nasıl Yapılır

14.08.2020 0 Yorum

Alacaklı konumunda olan kişilerin alacaklarını borçludan tahsil edememeleri durumunda devlet bu alacağın tahsili hususunda kişiye yardımcı olmakta yani kişinin alacağı devlet eli ile tahsil edilmektedir. Bu husus da icra müdürlüklerince yürütülen icra takipleri yolu ile olmaktadır. Alacaklı olan kişi alacağını tahsil edemediğinde yetkili olan icra müdürlüğünde borçluya karşı bir icra takibi başlatarak devlet yardımı ile bu alacağını tahsil edebilmektedir.Ancak icra takibi başlatılırken birtakım prosedürlerin yerine getirilmesi gerekmektedir.Alacaklı kişi öncelikle avukat aracılığı ile ya da bireysel olarak icra müdürlüklerine giderek takip talebi oluşturur. Takip talebine binaen icra müdürlüğünce bir ödeme emri düzenlenir ve borçluya tebliğ edilir. İcra takibinin kesinleşmesi ile birlikte ise alacak borçludan tahsil edilir ve alacaklı kişi alacağına kavuşmuş olur.Fakat alacaklının icra müdürlüğünde bir icra takibi başlatabilmesi ve bunun devam ederek sonuçlanabilmesi için bazı harçların ödenmesi gerekmektedir.İcra takibi başlatılırken daha sonra BORÇLU TARAFINDAN ÖDENMEK ÜZERE alacaklıdan birtakım tahsil edilir.
Takibin başlatılması aşamasında öncelikle alınacak harç BAŞVURU HARCIDIR.İcraya başvurma harcı;

1. Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı 35,90
2. Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:

a)Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan (Yüzde 4,55)
b)Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan (Yüzde 9,10)
c)Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan (Yüzde 11,38)
d)Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan (Yüzde 4,55)
e)Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan (Yüzde 2,27)
f)Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde:
aa)İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde (Yüzde 2,27)
bb)Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde (Yüzde 4,55)
g)Menkul tesliminde;
aa)İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde (Yüzde 2,27)
bb)İcra marifetiyle teslim halinde (Yüzde 4,55) tir.

İkinci olarak alınacak harç ise; PEŞİN HARÇTIR.Peşin harç icra takip tutarı üzerinden hesaplanmaktadır. Takibe konu olan alacak miktarı üzerinden hesaplanan bu tutar takibe konu alacağın binde beşi tutarındadır.Dosyada KISMEN ya da TAMAMEN tahsilat yapılması halinde bu harçlara ek olarak yeni harçlar ödenecektir. Bu harçlar tahsil harcı, cezaevi harcı gibi harçlardır.


İlgili Link : İcra Takibi Ne Kadar Sürer

Haricen Tahsil Olması Durumunda Harç Nasıl Hesaplanır?Borçlu dosya borcunu icra müdürlüğüne ödeyebileceği gibi bu borcunu haricen alacaklıya da ödeyebilir. Bu durumda alacaklının borcun ödendiğini icra müdürlüğüne bildirmesi gerekir.


Dosya borcu alacaklıya ödendiğinde ve alacaklı tarafından bu durum icra müdürlüğüne bildirildiğinde müdürlükçe tahakkuk edilecek olan harç yine tahsil harcıdır. Ancak bu durumda tahsil harcı tarifede belirtilmiş olan tutarın yarısı oranında alınacaktır.


Taraflar tahsil harcının borçlu tarafından ödeneceğini kararlaştırmış olabilirler. Bu durumda alacaklı haricen tahsil yapıldığını yine icra müdürlüğüne bildirecek olmakla birlikte harcı dosyaya borçlu öder.


Tahsil harcı ödenmediği sürece dosyadaki hacizler üzerinde fek işlemi yapılmaz. Yani dosyada şayet borçlunun malları üzerinde haciz işlemi uygulanmışsa tahsil harcı ödenmeden bu mallar üzerindeki hacizler kaldırılmaz.İcra Takibinden Feragat Halinde Harç HesaplamasıBorçlu aleyhinde icra takibi başlatmış olan alacaklı her zaman bu takipten feragat etme hakkına sahiptir. Dosyadan feragat edilmesi halinde ödenmesi gereken harç feragat harcıdır ve bu harcın yükümlüsü feragati yapan alacaklı olacaktır.


Feraagat harcı iki farklı duruma göre hesaplanacaktır. Şayet dosya kapsamında herhangi bir haciz varsa alınacak feragat harcı %4,55 üzerinden hesaplanacakken dosya kapsamında bir haciz bulunmuyor ise %2,27 üzerinde hesaplama yapılacaktır.
İlgili Link : İlamsız İcra Takibi Nasıl YapılırAlacaklı konumunda olan kişilerin alacaklarını borçludan tahsil edememeleri durumunda devlet bu alacağın tahsili hususunda kişiye yardımcı olmakta yani kişinin alacağı devlet eli ile tahsil edilmektedir.

Sonraki Yazı

Boşanma Dilekçesi...

Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır

Yorum Yap