‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

İcra Takibi Nedir

İcra Takibi Nedir

04.02.2019 0 Yorum

Devlet toplumsal yaşamı düzenleyen kuralları koymanın yanı sıra hukuki barışın sağlanması noktasında bu kuralların uygulanmasını ve hukuk düzeninin sağlanmasını da kendisine görev edinmiştir. Bu sebeple bir hakkın devlet eliyle yani kanunlarla oluşturulmasından sonra aynı şekilde o hakkın sahibine ulaşması noktasında da devlet araya girebilecektir.


Bir hukuk devleti olmanın getirdiği yararlardan birisi de bireylerin devletten haklarının korunmasını isteyebiliyor olmasıdır. Devlet ise vatandaşlarından gelen talepler ile bağlıdır. Yani bu talepleri yerine getirmek zorundadır.


Cebri icra yani takip ise alacaklının alacağına kavuşamaması durumunda devlet kuvveti yardımı ile alacağını tahsil etmesini sağlayan bir kurumdur. Bu prosedür ancak alacaklının başvurusu üzerine başlayacaktır, yani devletin kendiliğinden talep olmaksızın bir takibe başlaması mümkün değildir.


İcra Takibi Aşamaları Hakkında


İcra takibi bir ilama ya da kambiyo senedine dayanmıyorsa ve rehinle de teminat altına alınmamış ise bu halde ilamsız takip yapılabilecektir. İlamsız takip kanunda açıkça düzenlendiği üzere borç para ya da teminat borcu ise mümkün olacaktır.


“İlamsız takip
I. Para borcu ve teminat için takip :


İcra Takibi Aşamaları

İlamsız icra yolunda alacaklı öncelikle takip talebi ile icra dairesine başvurur. Takip talebi YAZILI ya da SÖZLÜ olarak yapılabileceği gibi İcra İflas Kanunu madde 58’de düzenlendiği üzere elektronik ortam aracılığı ile yapılması da mümkündür. İcra müdürlükleri alacaklının takip talebini değerlendirir ve takibi başlatır. Takibin başlatılmasının ardından icra dairesi alacaklıya bir ödeme emri gönderir. Ödeme emrinin tebliği ile beraber borçlu için seçimlik birkaç yol bulunmaktadır.


Borçlu yasal süresi içerisinde borcu ödeme hakkına sahiptir. Bu süre ilamsız takiplerde 7 GÜNDÜR. Borçlu 7 gün içerisinde borcunu öder ise icra takibi sonlanacaktır. Şayet borçlu alacaklıya borcu olduğunu düşünmüyorsa bu halde itiraz etme hakkına da sahiptir. Ancak yasal süresi içerisinde borçlu hem ödeme yapmaz hem de itiraz etmez ise bu halde takip kesinleşecektir. Takibin kesinleşmesi ise alacaklı tarafa haciz, haczedilen malların satılması ve satılan malların paraya çevrilmesi, maaş haczi, araç haczi gibi yollara başvurma imkanı da tanıyacaktır.

İcra Takibi Aşamaları


Borçlu ödeme emrini tebliğ aldıktan sonra 7 GÜN İÇERİSİNDE icra dairesine itiraz etme hakkına sahiptir. Şayet borçlu ödeme emrinin gönderildiği icra dairesinin bulunduğu şehirde değil ise bu halde bulunduğu şehirdeki NÖBETÇİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE itirazını sunabilir( YASAL SÜRESİ İÇERİSİNDE İTİRAZ EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.) borçlunun yaptığı bu itiraz, bizzat icra müdürlüğü tarafından yetkili icra dairesine gönderilerek takibin durması sağlanır. Borçlunun posta yolu, noter marifeti gibi iletişim vasıtaları ile yaptığı itirazlar geçersizdir.


Borçlu itiraz dilekçesini sunarken herhangi bir sebep belirtmeyebileceği gibi borca, imzaya gibi sebepler belirterek de itiraz edebilecektir. Yasal süresi içerisinde yapılan itiraz icra takibini durduracaktır.
Borçlunun icra takibine itiraz etmesinden sonra takibin devam edebilmesi için alacaklının yapması gereken bazı şeyler vardır. Takibin devam etmesini isteyen alacaklı icra mahkemelerinde İTİRAZIN KALDIRILMASI ya da genel mahkemelerde İTİRAZIN İPTALİ davası açmalıdır.

Şayet mahkeme karar ile alacaklı tarafı haklı bulur ise bu halde itiraz kaldırılacak/iptal edilecektir. İtirazın kaldırılması/iptal edilmesi ile beraber takip devam edeceği gibi borçlu haksız olarak itiraz ettiği ve takibi durdurarak alacaklının mağdur olmasına sebebiyet verdiği için mahkemece İCRA İNKAR TAZMİNATI da hükmedilebilecektir. Bu sebeple borçlular ödeme emrine itiraz etmek için hukuken geçerli bir sebebi olmalıdır. Haksız olarak yapılan itirazlar borçlunun daha büyük bir borç ile karşı karşıya kalmasına sebebiyet verir.


İcra Takibi Ne Kadar Sürer?


Ödeme emrinin borçluya tebliğ edilmesinden sonra borçlu 7 gün içerisinde borcunu ödeyebilecektir. Borçlunun yasal süresi içerisinde borcunu ödemesi halinde icra takibi çok kısa bir sürede sonlanacaktır.
Ancak borçlunun borca itiraz etmesi ve itirazın iptali ya da itirazın kaldırılması davalarının açılması halinde icra takibi bu davaların seyrine ve borçludan borcun tahsil edilebilmesi kabiliyetine göre icra takibinin süresi değişiklik gösterecektir. Bu nedenle icra takipleri için tarafımızca genel bir süre söylemenmesi doğru olmayacaktır.


Devlet toplumsal yaşamı düzenleyen kuralları koymanın yanı sıra hukuki barışın sağlanması noktasında bu kuralların uygulanmasını ve hukuk düzeninin sağlanmasını da kendisine görev edinmiştir.


Mobbing Tazminatı Nasıl Ödenir?

Önceki Yazı

Mobbing Tazminatı...

Yorum Yap