‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

İcra Takibi Nasıl Yapılır

İcra Takibi Nasıl Yapılır

25.01.2019 0 Yorum

Borçlunun borcunu ödememesi durumunda alacaklı bu alacağını devletin yaptırımlarını kullanma sureti ile tahsil etmek isteyebilir. Çünkü devlet tarafından yasa ile oluşturulan hak ve yetkileri yasada tanımlı olan kurumların, kişilere göre çok daha üstün bir şekilde borcu tahsil kabiliyeti vardır. Örneğin icra takibine başlandıktan sonra alacaklı taraf borçlu malvarlığı üzerinde kısıtlayıcı tedbirler alınmasını talep ile bu işlemi gerçekleştirebilecektir. Ancak icra takibi yapılmaksızın bir kişinin borçlunun malını haczettirip sattırması mümkün değildir.Kamunun gücünün kullanıldığı İcra takipleri İlamlı icra takibi, ilamsız icra takibi , kambiyo senetlerine özgü icra takibi icra takibi, iflas rehin takibi gibi dayanak belgelere göre şekillenen takip çeşitlerindendir.

İlamsız İcra Takibi Nasıl Yapılır


İlamsız icra takibinden borç mahkeme kararı gibi bir ilama ya da herhangi bir kambiyo senedine dayanmaz. Eğer alacak rehinle de temin edilmemiş ise burada alacaklının borcu tahsil etmesinin tek yolu ilamsız icraya başvurmaktır. Para ve teminat borçları için bu takip yoluna başvurulması mümkündür. İlamsız icrada alacaklı icra dairesine başvurur ve burada takip talebinde bulunur.“V. TAKİP TALEBİ
Takip talebi ve muhtevası:

İcra Takibi Nasıl Yapılır Madde 58

Takip başlatıldıktan sonra ödeme emri düzenlenir ve borçlunun adresine gönderilir. Ancak ilamsız icra takibi bir mahkeme kararına ya da kambiyo senedine dayanmadığı için haksız takiplerin önüne geçilmesi için bir de itiraz yolu düzenlenmiştir.
İcra Takibine İtiraz


Bazı hallerde borçlu tarafın herhangi bir borcu bulunmamasına rağmen kötü niyetli olarak icra takibi başlatılabilmekte bazı durumlarda ise alacaklının fark etmediği hatalar sebebiyle borcu olmayan kişi icra takibiyle muhatap olabilmektedir. Bu hallerde ise menfaat dengesinin korunabilmesi amacıyla kanun itiraz yolunu öngörmüştür.Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu yetkiye, borca ve imzaya itiraz etme hakkına sahiptir. Borçlunun icra takibine ödeme emri kendisine tebliğ edildikten sonra 7 gün içerisinde itiraz etmesi gerekmektedir. Kanunda öngörülen 7 günlük süreden sonra yapılan itirazlar kabul edilmeyecektir. Ancak borçlunun elinde olmayan sebeplerle itiraz süresini kaçırması durumunda gecikmiş itirazların da kabul edilebileceği kanunda açıkça düzenlenmiştir. Bu halde mani olan durumun ortadan kalkmasından sonra borçlunun 3 gün içinde mazeretini gösterir belgeler ile itiraz dilekçesini sunması mümkün olabilecektir. İtiraz edilmesi ile ne olacağı yani itirazın hükmü İcra İflas Kanunu 66. Maddede düzenleme bulmuştur..“İtirazın hükmü : Madde 66
İcra Takibi Nasıl Yapılır Madde 66

İtirazın kabulü ile beraber icra takibi duracaktır. İcra takibinin yeniden başlatılmasını isteyen alacaklının bu halde yapması gereken bazı şeyler vardır. Takibin devam etmesi için alacaklının icra mahkemelerinde itirazın kaldırılması ya da genel mahkemelerde itirazın iptali davası açması gerekmektedir. Bu davada alacaklı tarafın haklı görülmesi halinde borçlu taraf haksız olarak borca itiraz etmiş olduğu için icra inkar tazminatı ödemek zorunda kalacaktır. Bu sebeple borca itiraz müessesesinin gerçekten borçlu olunmadığı durumlarda kullanılması oldukça önemlidir.İcra Takibi Ne Kadar Sürer ?


İcra takibi başlatıldıktan sonra borçlu tarafa ödeme emri gönderilir ve bu ödeme emrinde 7 gün içerisinde borcun ödeme emrini gönderen icra dairesine ödenebileceği yazılır. Borçlunun borcunu kabul etmesi ve bu ödemeyi yapması halinde icra takibi 1 hafta gibi kısa bir süre içinde sonlanabilecektir.
Ancak ödeme yapılmaması takibin kesinleşmesi durumunda icra takibinin süresi borcun tahsil kabiliyetine göre değişkenlik gösterecektir. Borçlunun borcu karşılayacak kadar malvarlığı bulunması halinde haciz ve satış işlemleri ile borç ödenebilecek ve icra dosyası kapanabilecekken bunun tam aksi ihtimalinde icra takibi ne yazık ki uzun süreler boyunca devam edebilecektir.İhtiyati Haciz Nedir

Önceki Yazı

İhtiyati Haciz Nedir...

Sonraki Yazı

Maaş Haczi...

Maaş Haczi Nedir

Yorum Yap