‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

İcra Takibi Nedir

İlamsız İcra Takibi Nasıl Yapılır

13.03.2019 0 Yorum

İlamsız icra takibi para ve teminat alacakları için öngörülen bir takip çeşididir. İlamsız icrada alacak bir mahkeme ilamına bağlanmamış veya rehin ile temin edilmemiştir. Şayet alacak bir kambiyo senedine bağlanmış ise bu durumda ilamsız icra takibi yerine kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip yapılabilecektir.


İlamsız icra takibi (genel haciz yolu ile takip) alacaklının icra dairesine takip talebi başvurusu ile başlayacaktır. İcra takibinde görevli merci icra dairesidir. Alacağın miktarı ya da değeri bakımından bir ayrım bulunmamakla beraber tüm ilamsız icra takiplerinde icra daireleri görevlidir. Alacaklı takip talebini görevli icra dairesine yazılı, sözlü ya da elektronik ortam aracılığı ile yapma hakkına sahiptir.


Alacaklının takip talebiyle başlayan icra takibinde icra dairesi kanunda öngörülen şartların gerçekleşmiş olması halinde borçlunun adresine bir ödeme emri gönderir. Ödeme emrinin takip talebine uygun olarak düzenlenmesi şarttır. Ödeme emrinde ilk olarak “alacak miktarı” ve “alacağın dayanağı” gösterilir. Bu ibarelerin ödeme emrinde yazmasının sebebi ise borçlunun ödeme emrine itiraz edip etmeyeceğine karar verebilmesidir.


Ödeme emrinde nelerin bulunacağı İcra İflas Kanunu madde 60’ta belirtilmiştir.
“Madde 60 –
İcra Takibi Ne Kadar Sürer

İlamsız İcra Takibine İtiraz


Ödeme emrini tebellüğ eden borçlunun ödeme emrine 7 gün içerisinde itiraz etme hakkı vardır. Kanunda öngörülen bu süre kesin süredir. Borçlu kendisine tebliğ edilen ödeme emrine borcun doğmamış olduğu, borcun zamanaşımına uğrağı, imzanın kendisine ait olmadığı, borcun vadesinin gelmediği gibi sebeplerle itiraz edebilir. Ancak bu itirazın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde yapılması şarttır. Ödeme emrine itiraz ödeme emrinin gönderildiği icra dairesine yapılır. Şayet borçlu icra dairesinin bulunduğu şehirde değilse bu halde bulunduğu şehirdeki nöbetçi icra müdürlüğüne itirazını iletebilecek ve bu evrak muhabere yolu ile yetkili icra müdürlüğüne gönderilecektir.


Kural olarak borçlu kendisine tebliğ edilen ödeme emrine 7 gün içerisinde itiraz etmek zorunda ise de bazı hallerde borçlu kusuru olmaksızın bu süreyi kaçırabilir. Bu halde ise borçlunun mağdur edilmesi, tekrar ödeme emrine itiraz etme hakkının bulunmaması hukuka uygun olmayacaktır. Bu sebeple “gecikmiş itiraz” kurumu kanunda düzenleme bulmuştur.


“Gecikmiş itiraz:
Madde 65 -

İlamsız İcra Takibi Madde 65 Nedir

Borçlu bir elinde olmayan bir engel sebebiyle ödeme emrine kanuni süresi içerisinde itiraz edememiş ise bu itirazını sonradan yapabilir. Ancak gecikmiş itiraz yapılabilmesi için belirli şartların oluşması gerekmektedir. Borçlu engelin kalktığı tarihten itibaren 3 gün içerisinde icra mahkemesine başvurmalıdır. Bu başvurusunda ise itiraz dilekçesine ek olarak itiraz etmesine engel halini de belgelemelidir.


İlamsız İcra Takibine İtiraz Edilmezse Ne Olur?


İcra takibine itiraz edilmemesi halinde takip kesinleşecektir. Takibin kesinleşmesinin ardından borç miktarı üzerinden faiz işlemeye devam edecek olup alacaklı alacağı için haciz işlemi yapabilecek, haczedilen malların satılmasını ve paraya çevrilmesini de talep edebilecektir.


İlamsız İcra Takibine İtiraz Sonrası


İcra takibine borçlunun kanuni süresi içerisinde itiraz etmesi halinde takip kendiliğinden duracaktır.

“İtirazın hükmü :
Madde 66 –

İcra Takibi Madde 66 Nedir

Takibin kendiliğinden durmasının ardından alacaklı takibin tekrar devam etmesini isteyecektir. Bu halde ise alacaklı icra mahkemelerinde itirazın kaldırılması ya da genel mahkemelerde itirazın iptali davası açmalıdır. Yargılama sonucunda takibin devam etmesi yönünde bir karar çıkması halinde ise borçlu haksız olduğu halde takibe itiraz ettiği için ayrıca icra inkar tazminatı da ödeyebilecektir.İlamsız İcra Takibi Masrafı


İcra takibi başlatılırken alacaklının birtakım harç ve masrafları ödemesi gerekmektedir.
İlamsız icra takibinde;


Başvuru Harcı (2018 yılı için 35.90 TL)
Peşin Harç (2018 yılı için, icraya konu meblağın binde 5’inden hesaplanır.)
Vekalet Suret Harcı (2018 yılı için 5.20 TL)
Dosya Masrafı (2018 yılı için 2.0 TL)
Baro Pulu (2018 yılı için 8.20 TL)
Tebligat Gideri (2018 yılı için 14 TL)
Gider avansı


İlamsız İcra Takibi Ne Zaman Düşer?


Bir icra dosyasında 1 yıl boyunca hiç işlem yapılmamış olması halinde o dosya işlemden kalkacaktır. Ancak harç ve diğer giderlerin yeniden karşılanması halinde dosya yeniden işleme konulabilecektir.


İlamsız icra takibi para ve teminat alacakları için öngörülen bir takip çeşididir. İlamsız icrada alacak bir mahkeme ilamına bağlanmamış veya rehin ile temin edilmemiştir.
Tapu İptali Nedir

Önceki Yazı

Tapu İptali...

Sonraki Yazı

Tereke Nedir...

Tereke Nedir

Yorum Yap