‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır

Boşanma Dilekçesi

21.08.2020 0 Yorum

Evlilik birliğinin yasal olarak sonlandırılabilmesi boşanma davasının açılmasına bağlıdır. Boşanma davasının açılabilmesi için de bir boşanma dilekçesine ihtiyaç duyulmaktadır.Boşanma davasında dava dilekçesi ve devamında cevap dilekçeleri davanın konusunun aydınlatılabilmesi ve hak kayıplarının yaşanmaması için oldukça önemlidir. Makalemizde boşanma dava dilekçesinde bulunması gerekli olan unsurları açıklayacak olmakla birlikte davanın açılışı ve takibi aşamasında, konunun uzmanlık gerektirmesi sebebiyle bir avukattan yardım almanızı öneririz.Dava dilekçeleri özellikle hukuk davalarında davanın seyrini büyük ölçüde etkilemektedir. Bu sebeple de gerekli olan eksiksiz, titiz ve dikkatlice yazılmış bir dilekçe ile dava açılmalıdır.Hukuk Muhakemeleri Kanununda dava dilekçesinde bulunması gereken zorunlu unsurlar sayılmıştır.“HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU


Dava dilekçesinin içeriği
MADDE 119- (1) Dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:
a) Mahkemenin adı.
b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.
c) Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.
ç) Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.
d) Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri.
e) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri.
f) İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.
g) Dayanılan hukuki sebepler.
ğ) Açık bir şekilde talep sonucu.
h) Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.
(2) Birinci fıkranın (a), (d), (e), (f) ve (g) bentleri dışında kalan hususların eksik olması hâlinde, hâkim davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir. Bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması hâlinde dava açılmamış sayılır.”

Çekişmeli Boşanma DilekçesiBoşanma davaları çekişmeli ya da anlaşmalı davalar şeklinde olabilecektir. Boşanma dava dilekçesi de davan türüne göre değişkenlik gösterecektir.Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar aralarında boşanma hususunda anlaşmış olduklarından dava dilekçesi oldukça sade olacaktır. Taraflar aralarında bir boşanma protokolü yapmış olmakla birlikte dava dilekçesi bu protokole atıf yapılmak suretiyle oluşturulacaktır.Çekişmeli boşanma davalarında ise dava dilekçesi çok daha karışık ve ayrıntılıdır.Boşanma dava dilekçesinde talep edilen her şey eksiksizce yazılmalıdır. Böylece hem hak kayıpları önlenmiş olacak hem de dava süresi nispeten kısalmış olacaktır. Çünkü dava dilekçeleri davanın seyrini ve süresini doğrudan etkilemektedir.Çekişmeli boşanma davası açmaya karar verildiğinde dava dilekçesinde mutlaka boşanma sebepleri ve bu sebeplere ilişkin deliller sırası ile bulunmalıdır. dava dilekçesinde boşanmaya sebep olan olaylarda davacı kusurlu tarafın kendisi olmadığını ve kusurun davalı tarafta bulunduğunu ispat etmelidir.Bu sebeple de dava dilekçesine eklenecek belgeler oldukça önemlidir. Ayrıca kusurun karşı tarafta olduğunu belirtir yargı kararları da dava dilekçesine eklenmelidir. Bu sebeple de alanında uzman bir avukat ile dava takibi yapılması tavsiye edilmektedir.

Boşanma Dilekçesi Nereye VerilirBoşanma dilekçesinin mahkemeye verilmesi ile birlikte boşanma davası açılmış olacaktır. Ancak boşanma davası hak kayıpları yaşanmaması adına yetkili ve görevli mahkemede açılmalıdır.Boşanma davalarında yetkili mahkeme Türk Medeni Kanununda belirtilmiştir.“Türk Medeni Kanunu Madde 168- Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.”Boşanma davalarında davacıya davasını açabileceği yer için birden fazla seçenek sunulmuştur. Davacı bu seçeneklerden herhangi birisinde davasını açabilecektir. Davacı, eşlerden birisinin YERLEŞİM YERİNDE ya da davadan önce SON ALTI AY birlikte oturdukları yerde boşanma davası açabilecektir.Boşanma davalarında görevli mahkeme ise AİLE MAHKEMELERİDİR.
Ancak bazı şehirlerimizde aile mahkemeleri kurulmuş değildir. Aile mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİ boşanma davalarına aile mahkemesi sıfatıyla bakarlar.Boşanma dava dilekçeleri yargı çevresine bağlı olarak AİLE MAHKEMELERİ ya da ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİ’ne verilecektir. Boşanma dava dilekçeleri mahkemeler adına tevzi bürosu teslim alacaktır. Tevzi bürosunun teslim almış olduğu dava dilekçeleri birden fazla mahkemenin olduğu yargı çevrelerinde günlük nöbet sırasına göre mahkemelere gönderilecektir.Boşanma Dilekçesi Örneği 2019Boşanma dilekçesinde;

  • Taraflar,


  • Evlilik tarihi, müşterek çocuk varsa doğum tarihleri,


  • Boşanma sebepleri,


  • Boşanmaya ve kusursuzluğa dayanak olayların anlatımı ile bu anlatımı destekleyecek deliller


  • Tedbir talepleri,


  • Nafaka ve tazminat talepleri,


  • Müşterek çocuk varsa velayete ilişkin talepler yer almalıdır.Boşanma davasında dava dilekçesi ve devamında cevap dilekçeleri davanın konusunun aydınlatılabilmesi ve hak kayıplarının yaşanmaması için oldukça önemlidir.

Sonraki Yazı

Islah Nedir...

Islah Ne demek

Yorum Yap