‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Yoksulluk Nafakası Nedir

Yoksulluk Nafakası

02.04.2019 0 Yorum

Yoksulluk nafakası, hem mülga Medeni Kanunda hem de yeni Medeni Kanunda düzenleme bulmuş olan, boşanma kararı ile hükmedilen, kesin hüküm özelliği taşıyan bir nafaka türüdür.


Yoksulluk nafakası Madde 175.-
Yoksulluk Nafakası Nasıl Alınır?

Yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi için bazı maddi koşulların gerçekleşmesi yukarıdaki kanun maddesinde açıkça aranmaktadır.


YOKSULLUK NAFAKASI İSTEYEN AĞIR KUSURLU OLMAMALIDIR; Boşanma davası süresince toplanan deliller neticesinde mahkeme tarafların kusur oranlarını belirler. Bazen bir taraf kusursuz olabileceği gibi bazen de kusuru diğer tarafa nazaran daha az kabul edilebilir. Boşanma davasında; kusursuz, diğer tarafa göre daha az kusurlu ya da eş kusurlu olan taraf yoksulluk nafakası talep etme hakkına sahiptir. Ayrıca boşanma davası bir ÖZEL BOŞANMA SEBEBİNE( zina, hayata kast gibi) dayanılarak açılmış ve dava kabul edilmiş ise bu halde boşanmaya sebebiyet veren davranışları sergileyen taraf AĞIR KUSURLU kabul edilir. Ağır kusurlu taraf hiçbir şekilde yoksulluk nafakasını talep edemez.


YOKSULLUK NAFAKASI İSTEYEN YOKSULLUĞA DÜŞECEK OLMALIDIR; Boşanma sonrasında taraflardan birisi yoksulluğa düşecek ve bu yoksulluk “büyük, önemli” nitelikte olacak ise bu halde yoksulluğa düşecek taraf diğer taraftan yoksulluk nafakası talep edebilecektir. Geliri olsa dahi yetersiz olan, asgari ücret ile çalışan, ev kadını olan, istemediği halde işten ayrılmış olan, henüz maaş bağlanmamış olan, ailesi zengin ancak kendi geliri bulunmayan taraf yoksul olarak kabul edilir ve kendisi lehine yoksulluk nafakasına hükmedilebilir.


YOKSULLUK NAFAKASINDA NEDENSELLİK BAĞI BULUNMALIDIR; Nafaka isteyen kişinin kendi iradesi ile yoksulluğa düşmesi durumunda kendisine nafaka bağlanabileceğinin söylenmesi mümkün değildir. Kanun yoksulluk nafakasının bağlanabilmesi için mutlaka bir NEDENSELLİK BAĞI arar. Kanun maddesinden de anlaşılabileceği üzere “boşanma yüzünden” yoksulluğa düşülmesi şarttır.
Yoksulluk nafakasının maddi koşullarının yanı sıra bir de BİÇİMSEL KOŞULLARI bulunmaktadır. Bu koşullar ise;


 • İstek

 • Süre ve

 • Evliliğin boşanman kararı ile sona ermesidir.

Yoksulluğa düşecek tarafın açı bir şekilde isteği yoksa ya da istemediğini net bir biçimde ifade ediyorsa bu halde yoksulluk nafakasına hükmedilemez. Yoksulluk nafakasının başlangıç tarihi dava tarihi olmayıp dava süresince verilen nafaka tedbir nafakasıdır. Yoksulluk nafakası kararın kesinleşmesinden itibaren ödenmeye başlar ve kural olarak süresizdir. Ancak aşağıda açıklanacağı üzere bazı durumlarda yoksulluk nafakası kaldırılabilir ya da azaltılabilir.

Türk Medeni Kanunu 175. Maddede yoksulluk nafakası isteyebilecek kişilerin yoksulluğa düşecek olması şartı aranmıştır. Bazı hallerde ise tarafın yoksulluğa düşmeyeceğinin kabulü gerekmektedir. Bu haller için kanunda sayma yoluna gidilmemiş olmakla beraber Yerleşik Yargıtay İçtihatlarında da sıkça karşımıza çıkmaktadır. Yoksulluk nafakası talep eden tarafın yoksul olduğunun kabul edilemeyeceği hallere örnek olarak;


 • Emekli aylığı olan kişiler( Emekli sandığı, SGK, BAĞKUR vs)

 • İşsizlik maaşı alan kişiler

 • Yabancı ülkeden yeterli geliri bulunan kimseler,

 • Sürekli kumar oynayan kişiler

 • Mesleği olan veya yeteneğine rağmen isteyerek çalışmayan kişiler,

 • Yeterli taşınmazı olan kimseler

 • Muvazaalı devir yapanlar

 • Yeterli sosyal yardım geliri bulunanlar

 • Çalıştığı işten kendi iradesi ile ayrılan kişiler yoksul sayılamayacak, bu kişilerin yoksul sayılması ve yoksulluk nafakasına hükmedilmesi ise Türk Medeni Kanunu’nun ruhuna aykırı olacaktır.

Yukarıda sayılan durumlar her olay için mahkemece değerlendirilecek olmakla birlikte yukarıda sayılan haller nafakaya hükmedilmesinden sonra da ortaya çıkmış olabilir. Yani bir kimse yoksul olduğu için yoksulluk nafakasına hükmedilmiş ancak değişen şartlar neticesinde yoksulluktan kurtulmuş olabilir. Bu halde ise nafaka borçlusu nafakanın kaldırılması ya da azaltılması davası açma hakkına da sahiptir.Yorum Yap