‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Askere Giden Kişinin Kıdem Tazminatı Hakkı Nedir

Askere Giden Kişinin Kıdem Tazminatı Hakkı

09.07.2019 0 Yorum

İş sözleşmesi işçi ya da işveren tarafından hukuka uygun ya da usulsüz bir şekilde feshedilebilmektedir. Ancak iş sözleşmesinin feshedilmesinin hukuka uygun olması ya da usulsüz bir şekilde yapılması hallerinde bu fesih birbirinden farklı sonuçlar doğuracaktır.


İş akdinin sona erdirilmesinin hukuki sonuçlarından bir tanesi de kıdem tazminatıdır. Kıdem tazminatı, kanun ile belirlenmiş olan çalışma süresinin işçi tarafından doldurulmuş olması ile beraber iş sözleşmesinin yine kanunda belirlenen sebeplerden birisi ile son bulması halinde işçinin kıdemi ve ücreti göz önünde bulundurularak işveren tarafından işçiye ödenen paradır.


İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi kanunda aranan şartların gerçekleşmiş olmasına bağlıdır.


BİR YILLIK KIDEM SÜRESİ: İşçinin, iş akdinin feshedilmesi sonucunda kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için iş sözleşmesinin sona erdiği tarihte işçinin o iş yerinde en az bir yıllık kıdeme sahip olması gerekmektedir. İşçinin iş yerindeki kıdeminin bir yılın altında olması halinde işçi çalıştığı süre ile orantılı olarak kıdem tazminatına HAK KAZANAMAZ. Bir yıldan daha az olan kıdem, kıdem tazminatının alınmasına engeldir. Fakat işveren, işçinin kıdem tazminatına hak kazanmasını engellemek için iş sözleşmesini bir yıl dolmadan hemen önce feshedebilir. Bu durum ise DÜRÜSTLÜK KURALLARINA AYKIRIDIR.

İŞ SÖZLEŞMESİNİN BELİRLİ SEBEPLERLE SONA ERMESİ: İş sözleşmesi ancak kanunda belirlenmiş olan sebepler ile sona ererse ya da işçi ölürse bu durumda işçi kıdem tazminatına hak kazanabilir. Kanunda belirlenmiş olan sebeplere ise; muvazzaf askerlik sebebiyle fesih, emeklilik sebebiyle fesih, kadın işçinin evlenme sebebiyle iş sözleşmesinin feshi örnek verilebilecektir.

Bedelli Askerlik Kıdem TazminatıAskerlik ve kanundan doğan çalışma
Madde 31 –

askere Giden Kişinin Kıdem Tazminatı Hakkı

İş Kanunundaki düzenlemeye göre işçi iş sözleşmesini muvazzaf askerlik sebebi ile feshedebilmekle beraber bu fesih sonucunda ise kıdem tazminatına hak kazanabiliyor.

Ancak bununla beraber herkesin aklında olan soru ise bedelli askerlik yapan işçilerin iş sözleşmesini feshetmeleri ya da iş sözleşmelerinin işveren tarafından feshedilmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanılıp kazanılamayacağıdır.Askerlik Tazminatı Hesaplama 2018


Önceki yıllarda yapılmış olan bedelli askerlik uygulamalarında temel eğitime yer verilmemiştir. Bu sebeple de iş sözleşmesinin feshi konusu gündeme gelmemiştir. Ancak yeni dönem bedelli askerlik uygulamasında 21 günlük temel eğitimin yer alması işçiler açısından birçok soru işareti oluşturmuştur.

Bununla beraber Askerlik Kanununa eklenen geçici madde ile beraber işçinin bedelli askerlik süresinde ücretsiz izinsiz sayılacağının düzenlenmesi de işçinin bedelli askerlik sebebi ile fesih hakkını kullanması sonucunda kıdem tazminatına hak kazanıp kazanamayacağı konusun tartışılmasına sebebiyet vermiştir.

ASKERLİK KANUNU İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA VE 663 SAYILI
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN
“GEÇİCİ MADDE 55

Askere Giden Kişinin Kıdem Tazminatı Hakkı Nasıl Hesaplanır

Askerlik Kanununda bulunan geçici madde ile işçinin iş sözleşmesini feshetmesinin engellenmek istendiği gibi birtakım yorumlar bulunmaktadır. Ancak İş Kanununda işçinin iş akdini muvazzaf askerlik sebebi ile feshedebileceği ve bu durumda kıdem tazminatına hak kazanacağı açıkça düzenlenmiştir. Askerlik hizmetinin “bedelli” şekilde yapılıyor olması bu askerliğin muvazzaf niteliğini değiştirmediğinden her ne kadar ücretsiz izin hakkı geçici madde ile işçiye tanınmış olsa da bununla beraber fesih ve kıdem tazminatı hakkının da bulunduğunun kabul edilmesi gerekmektedir.

Kıdem tazminatına hak kazanan işçiye işe başladığı tarihten itibaren hesaplanmak üzere çalıştığı her bir tam yıl için otuz günlük ücret ödemesi yapılacaktır. Kıdem tazminatının hesaplanmasında esas alınacak ücret ise işçinin brüt ücretidir. Yani kıdem tazminatının hesaplanmasında dikkate alınacak ücret, işçinin ay sonunda eline geçen ücret değil bununla beraber sigorta primi, vergi gibi kesintilerin de eklenmiş olduğu brüt ücret olacaktır.

Askere Giderken İhbar Tazminatı Alınır Mı 2018


İhbar tazminatı İş Kanununda düzenleme bulmuş bir müessesedir. Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin kanunda düzenlenmiş olan ihbar sürelerine uyulmaksızın feshedilmesi halinde iş sözleşmesini fesheden tarafın diğer tarafa ödemekle yükümü olduğu tazminat çeşidi ihbar tazminatıdır.

İş sözleşmesini bildirim süresine uymadan sona erdiren taraf söz konusu bu sürenin ücretini karşı tarafa tazminat olarak ödemek zorundadır.

Ancak muvazzaf askerlik sebebi ile işçinin iş akdini feshetmesi halinde işveren tarafından işçiye ihbar tazminatı ödenmesi şeklinde herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Bu sebeple askerlik sebebi ile işten ayrılan işçinin ihbar tazminatına hak kazanacağından söz edilmesi mümkün değildir.Ancak muvazzaf askerlik sebebi ile işçinin iş akdini feshetmesi halinde işveren tarafından işçiye ihbar tazminatı ödenmesi şeklinde herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır.

Yorum Yap