‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

İş Hukuku Davalarında Temyiz Yolu Davası

İş Hukuku Davalarında Temyiz Yolu

03.07.2019 0 Yorum

Yakın zamanda İş Mahkemelerinde görülecek davalarda zorunlu arabuluculuk müessesinin getirilmesi gibi kanunda birçok değişiklik olmuştur. Bu değişikliklerden bazıları ise temyiz ve istinaf kanun yollarına ilişkin değişikliklerdir.İş Mahkemesi Temyiz Süresi 2018


Kanun değişikliğinden önce istinaf süreleri kararın tefhimi ya da tebliğinden itibaren 8 gündü. Ancak bu sürelerin özellikle Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki süreler ile çelişmesi sebebi ile birtakım değişikliklere gidilmiştir.

İş Mahkemesi İstinaf Süresi 2018


Yapılan son değişim ile Hukuk Muhakemeleri Kanununda istinaf ve temyiz için belirlenmiş olan sürelerin İş Mahkemesi Kararları için de geçerli olacağı kabul edilmiştir. Bu kabulün ardından ise iş mahkemelerinde taraflar GEREKÇELİ KARARIN KENDİLERİNE TABLİĞİNDEN İTİBAREN 2 HAFTA İÇİNDE istinaf kanun yoluna başvurabileceklerdir. İstinaf incelemesi ise Bölge Adliye Mahkemelerinin ilgili Dairelerinde yapılacaktır.İlgili Link : Ücretini Alamayan İşçinin Hakları“HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
MADDE 345-

İş Hukuku Davalarında Temyiz Yolu Madde 345


İş Mahkemesi Temyize Cevap Süresi


Temyiz yoluna ise sadece Bölge Adliye Mahkemelerinin kesin olarak vermediği kararlar için gidilebilecektir.İş Hukuku alanında aşağıda sayılan kararlar için Bölge Adliye Mahkemelerinin verdiği kararlar kesin olup temyiz yoluna başvurulamayacaktır;  • İşe iade davalarında verilen kararlar,

  • İşçiye verilmiş olan disiplin cezalarının kaldırılması talebi ile açılmış olan davalarda verilen kararlar,


  • Grev ve lokavtın kanun dışı yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi amacıyla açılmış olan davalarda verilen kararlar,

  • Uygulanmakta olan bir toplu iş sözleşmesinin yorumu sebebiyle doğan uyuşmazlıklar sebebiyle açılmış olan davalarda kararlar,

  • İşyeri sendika temsilcilerinin iş sözleşmelerinin işverene haksız bir şekilde sonlandırılması sebebiyle açılmış olan davada verilen kararlar.


Ayrıca dava konusu ne olursa olsun bir kararın istinaf sonrasında temyiz edilebilmesi kanunda belirlenmiş olan para sınırını aşmasına bağlıdır. Parasal değeri 47.530 TL den daha az olan davalarda istinaf kararları kesin olup temyiz edilemeyecektir.İş Mahkemesi İstinaf Kararları


İstinaf kararlarında nelerin olması gerektiği Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile belirlenmiştir.
“MADDE 359- Karar aşağıdaki hususları içerir:
İş Hukuku Davalarında Temyiz Yolu Madde 359
İstihkak Nedir

Önceki Yazı

İstihkak Nedir...

Yorum Yap