‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

İş Akdinin Feshi Nasıl Yapılır

İş Akdi Feshi

25.01.2019 0 Yorum
Fesih yapılışındaki irade beyanı kural olarak herhangi bir şekle bağlı değildir. Bu nedenle de irade beyanı yazılı ya da sözlü olarak açıklanabilecektir. Ancak bu kuralın önemli bir istisnası da kanunda açıkça belirlenmiştir.
“Sözleşmenin feshinde usul Madde 19 –

İş Hukuku 19. Madde
Yukarıda yazılan kanun maddesine göre iş güvencesi kapsamında kalan işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilebilmesi için bu feshin yazılı yapılması zorunludur. Kanun maddesine aykırı olarak fesih beyanı yazılı olarak işçiye bildirilmediği sürece fesih geçerli olmayacaktır.
İş sözleşmesinin feshinde geçmişe yürüme mümkün olmayacaktır. Kısacası iş sözleşmesi, fesih sebebinin ortaya çıktığı andan itibaren geçerli olmak üzere feshedilebilir.

Ayrıca yapılacak olan yazılı fesih bildiriminde fesih sebebi ya da sebepleri işveren tarafından açık ve kesin bir şekilde belirtilmek zorundadır. Kullanılan ifadeler o kadar açık ve seçik, şüpheye mahal bırakmayacak bir şekilde yazılmalıdır ki, işçi taraf bu feshi okuduğunda iş sözleşmesinin neden feshedildiğini net bir biçimde anlayabilmelidir.

Fesih hakkı yenilik doğurucu bir hak olması sebebiyle bu hak üzerine zamanaşımı defi ileri sürülemeyecek olmakla beraber hak düşürücü süreye bağlılık devam etmektedir. Kanun koyucu hak düşürücü süre olarak iki ayrı süre belirlenmesi yoluna gitmiştir.

“Derhal fesih hakkını kullanma süresi Madde 26 –

İş Hukuku 26. Madde

Emeklilik Dolayısıyla İş Akdi Feshi


İşçinin emekli olmuş olması salt bu sebeple iş akdinin işveren tarafından feshedilmesini haklı kılmamaktadır. İşçi için ise bu hak kanunda açıkça belirlenmiştir. Fakat işçinin bu hakkı kullanması kendisinin talebine bağlanmıştır. İşçi lehine yorum ilkesinin esas olduğu İş Kanunu’nda bu düzenlemenin yapılmış olması yine korunmaya muhtaç olan işçi tarafın korunması amaçlıdır.

Salt emekli olmanın iş akdinin feshi için yeterli bir sebep olmayışı durumun kişisel olarak değerlendirilebilmesinden kaynaklıdır. Zira çalışabilme yeterliliği kişiden kişiye değişebiliyor olmakla beraber, bir işçi emekli olduğu zaman da bir işte çalışabilmek için yeterli koşulları sağlıyor olabilme ihtimali her zaman vardır. Çalışma yaşının işçi aleyhinde kısıtlanmasına İş Kanunu icazet vermemiştir.

Ancak iş akdinin emeklilik sebebiyle feshedilmemiş olduğu ve işçinin çalışmaya devam etmiş olmakla beraber ilerleyen zamanlarda çalışma yeterliliğini kaybetmesi durumunda iş akdinin işveren tarafından haklı nedenle feshedilebileceğini söylemek gerekir.
Yargıtay kararlarında da “Emeklilik olgusu, işçinin yeterliliği ile ilgili bir kavramdır.” denerek bu görüş kapsamında kararlar verilmiş olduğu açıkça görülmektedir.İş Akdi Feshinde Kıdem Tazminatı


Kıdem tazminatı işçi ve işveren arasındaki sözleşmenin kanunda sayılan belirli hallerde sonlandırılması halinde işçiye ya da işçinin ölümü durumunda işçinin mirasçılarına ödenen bir tazminattır. Kıdem tazminatının ödenmesi için kanunen bazı durumların gerçekleşmiş olması gereklidir.

İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için 1 yıldan uzun bir süredir o işveren ile iş akdinin bulunması gereklidir.
İşçi kendi isteği ile işten ayrılıyor ise kıdem tazminatına hak kazanamaz. Ancak bu durumun iki istinası mevcuttur.
  • işçinin askere gitmesi

  • kadın işçinin evlendikten sonra 1 yıl içerisinde işi bırakması.

İş Kanunu madde 24’e dayanarak bir işçi işten ayrılıyor ise bu durumda kıdem tazminatına hak kazanacaktır.
“İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı Madde 24 –

İş Hukuku 24. Madde
Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

Alacak davası, alacaklının alacağını borçludan tahsil etmek için açtığı davadır.

İş Akdi Feshi Örneği


Bildirim Tarihi:
İşverenin Adı Soyadı/Unvanı:
İşverenin Adresi:
TC /Vergi No:
Sayın ………….;
../../.. tarihinde yapılmış olan belirli/belirsiz süreli iş akdiniz ../.../../ tarihi itibari ile ……………………………………………….. sebeplerinden dolayı (mesleki yetersizlik, işverenin malına zarar verme gibi sebepler boş kısma yazılır) dolayı İş Kanunu’nun .. maddesine göre tarafımızca feshedilmiştir.
İş Akdi Feshedilen İşçinin Adı Soyadı/ Adresi

İşçi İhtarname Örneği İncelemek İçin Tıklayın!