‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma

28.11.2018 0 Yorum
Boşanma sebepleri ülkeler arasında kendi hukuk düzenleri içerisinde farklı sebeplere dayandırılmıştır. Farklı kültürlerin yaşandığı birbirinden ayrı ülkelerin boşanma sebeplerinin de birbirinden farklı olması pek tabi doğaldır. Ancak zina, hayata kast gibi sebepler evrensel hukuk teorisinde tüm ülkelerde boşanma sebepleri arasında sayılmaktadır.Türk hukukunda ise boşanma sebepleri, özel boşanma sebepleri ve genel boşanma sebepleri başlığı altında toplanmak üzere ikili ayrım içerisinde düzenlenmiştir.

Hukuk sistemimize göre genel boşanma sebepleri, evlilik birliğinin temelinden sarsılması, anlaşmalı boşanma ve eylemli ayrılık sebebiyle boşanma iken, özel boşanma sebepleri zina, pek kötü veya onur kırıcı davranış, akıl hastalığı, haysiyetsiz hayat sürme, hayata kast, suç işleme ve terktir.
Türk Medeni Kanunu’nda akıl hastalığı özel boşanma sebebi olarak sayılmakla beraber bu boşanma sebebine dayanılması için birtakım koşulların oluşması şart görülmüştür.
Türk Medeni Kanunu 165. Maddede akıl hastalığının boşanma sebebi olabileceği açıkça düzenlenmiştir.
“V. Akıl hastalığı Madde 165 - “

bosanma hukuku madde 165
Yukarıdaki kanun maddesinde de görüldüğü üzere kişinin eşinin akıl hastalığına dayanarak bir boşanma davası açmak istemesi durumunda kanunda düzenlenen koşulların da vuku bulmuş olduğuna dikkat etmesi gereklidir. Bu koşullar;

  • İyileşmezlik

  • Süre ve

  • Çekilmezlik koşullarıdır.


Akıl hastalıklarının tamamı boşanma sebebi sayılabilecek nitelikte değildir. Akıl hastalığı kaç yıl sürmüş olursa olsun ilk olarak incelenecek nokta bu hastalığın geçici olup olmadığıdır. Şayet akıl hastalığına yakalanan eşin iyileşme olasılığı mevcut ise bu durumda akıl hastalığı boşanma sebebi olarak görülemez. Medeni Kanun’un ilgili hükmü gereğince hastalığın geçici olup olmadığına, tedavisi bulunup bulunmadığına dair resmi sağlık kurulundan rapor alınması zorunludur. Bu raporun içeriğinde hastalığın iyileşebilir niteliği bulunduğu saptanır ise davacının boşanma talebi reddedilecektir.

Eski Medeni Kanun’a göre akıl hastalığı sebebi ile boşanma davasının açılabilmesi akıl hastalığının en az üç yıl sürmüş olmasına bağlıydı. Ancak doktrindeki hakim görüş ışığında, gelecek nesil ve çocukların yetiştirilmesindeki sakıncalar da göz önünde bulundurularak yeni Medeni Kanun’da üç yıllık süre şartı kaldırılmıştır. Akıl hastalığının diğer eş için hayatı çekilmez hale getirmesi ve bu hastalığın iyileşmez nitelikte olması boşanma sebebi sayılması için yeterli görülmüştür.

Çekilmezlik koşulu akıl hastalığı için nisbi bir boşanma sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır. Hayatın diğer eş için çekilmez hale geldiğini kendisi ispatlamak zorundadır. Şayet hayatın akıl hastalığı sebebiyle hayatın kendisi için çekilmez hale geldiğini boşanmak isteyen davacı taraf ispatlayamaz ise bu durumda boşanma davası reddedilir, taraflar boşanamaz.Akıl Hastalığı Nedeniyle Evliliğin İptali


Evliliğin iptali davası Medeni Kanunu’muzda 145 ile 160. Maddeler arasında düzenleme bulmuştur.
“A. Mutlak butlan I. Sebepleri “

bosanma hukuku madde 145
Evliliğin iptali davasında davacı, evliliğin kanunda belirlenen şartlara uygun olarak yapılmadığı için geçerli olmadığını, bu nedenle de evliliğin iptal edilmesi gerektiğini iddia eder.
Evliliğin iptalinde mutlak butlan ve nispi butlana dayanarak talep edilebilir. Mutlak butlan, bir işlemin yapılırken bünyesinde mevcut bulunması gereken şartları bulunmadığı için hukuki olarak kesin bir biçimde geçersiz sayılmasıdır. Evliliğin geçerli sayılması için tarafların bu yönde irade beyanlarında bulunurken evlenmeye engel olacak şekilde akıl hastalıklarının bulunmaması gereklidir.
Şayet taraflardan birisi EVLENME SIRASINDA EVLENME İRADESİNİ ETKİLEYECEK ŞEKİLDE AKIL HASTALIĞINA SAHİP İSE bu irade beyanı geçerli kabul edilemeyeceğinden evlilik mutlak butlan ile sakattır ve evliliğin iptali istenebilecektir.
Evliliğin mutlak butlan sebebi ile iptali davası açılabilmesi için kanunda herhangi bir zamanaşımı süresi düzenlenmemiştir. Eşler evlilik birliği devam ettiği sürece bu davayı açabilirler.

Evliliğin iptali davasında davacı, evliliğin kanunda belirlenen şartlara uygun olarak yapılmadığı için geçerli olmadığını, bu nedenle de evliliğin iptal edilmesi gerektiğini iddia eder.


Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Tazminat Hakkı


Boşanmada maddi ve manevi tazminat evliliğin mahkeme kararı ile sona erdirilmesi ile, boşanmada kusursuz olan tarafın kusurlu olan taraftan ya da kusuru diğerine nazaran daha az olan tarafın kendinden daha fazla kusurlu kabul edilecek eşten talep ettiği tazminat olarak nitelendirilebilecektir.
Boşanma davasında öne sürülen boşanma nedenlerinde belirtildiği üzere kusursuz olan tarafın maddi bir zararı mevcut ise maddi tazminat, kişilik haklarına saldırı mevcut ise manevi tazminat talep edilebilecektir.
Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davasında davacı tarafın, davalıdan tazminat talep edememesi gerekir. Zira akıl hastalığı kişinin ayrım gücünün ortadan kalkmasına sebebiyet verdiğinden bu hastalığa yakalanan kişi , hukuken eylem ve söylemlerinden sorumlu tutulmayacaktır.
İş Akdinin Feshi Nasıl Yapılır

Önceki Yazı

İş Akdi Feshi...

Sonraki Yazı

Konkordato...

Konkordato Nedir

Yorum Yap