‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nedir

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

01.08.2019 0 Yorum

Medeni Kanunumuzda irade ilkesi geçerli değildir. Yani tarafların boşanma iradelerini birbirlerine iletmeleri yeterli olmayıp hakim kararı ile bu evliliğin sonlandırılması şarttır.


Anlaşmalı boşanma kanunumuzun 166. Maddesinde düzenlenmiş olup GENEL ve MUTLAK boşanma sebeplerindendir.


“MEDENİ KANUN Madde 166-
Medeni Kanun Madde 166

Evlilik birliğinin anlaşmalı boşanma ile sona erebilmesi için kanun koyucu evlilikte ve boşanma şeklinde birtakım şekil şartlarının oluşması gerektiğini açıkça düzenlemiştir.


  • Evlilik birliğinin süresi,

  • Taraflardan en az birisinin başvurması,

  • Tarafların dinlenmesi,

  • Boşanma sonuçlarının taraflarca düzenlenmesi ve

  • Bu düzenlemenin hakim tarafından uygun bulunması anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için gerekli olan koşullardır.Evlilik Birliğinin Süresi


Türk Medeni Kanunu anlaşmalı boşanmanın geçerli olabilmesi için evlilik birliğinin EN AZ 1 YIL boyunca sürdürülmüş olmasını şart olarak belirlemiştir. Bu sürenin eşlerin birlikte, aynı çatı altında geçirilmiş olması ya da olmaması önemsizdir. Hakim anlaşmalı boşanma davalarında evliliğin 1 yıldan fazla sürüp sürmediğini kendiliğinden araştıracaktır. Doktrindeki birtakım görüş hakimin evliliğin 1 yıldan fazla sürmediğini anlaması durumunda diğer koşullar incelenmeden davanın reddine karar vermesi gerektiği yönündedir. Yargıtay ise bu konuda evlilik birliğinin 1 yıldan az sürdüğünün anlaşılması halinde evlilik birliğinin temelden sarsılıp sarsılmadığı hususunun kendiliğinden araştırılması gerektiği yönünde görüş bildirmektedir.


Taraflardan En Az Birisinin Başvurması


Kanun hükmünden de açıkça anlaşılacağı üzere kanunumuz anlaşmalı boşanma yapılabilmesi için iki seçenek düzenlemiştir.
  • Birlikte başvurma

  • Taraflardan birisinin başvurmasının üzerine diğer eşin bu davayı kabul etmesi


Tarafların Dinlenmesi


Anlaşmalı boşanma davasında tarafların anlaşmalı olarak boşanabilmeleri için iradelerinin bizzat hakim tarafından dinlenmesi gerekmektedir. Kısaca izah etmek gerekirse taraflar boşanmanın tüm sonuçları konusunda anlaşmış olup bunu protokole dökerek imzalamış da olsalar bu iradelerini hakim karşısında bir kere de sözlü olarak belirtmeleri gerekmektedir. Duruşma esnasında taraflar BİZZAT aynı anda dinlenmelidir. Dinlenme sonucunda göstermiş oldukları irade beyanları İMZA altına alınmalıdır. Şayet eşlerden birisi vesayet altında ise; vasinin iradesini boşanma yönünde açıklamış olması boşanma kararı için yeterli olmayacaktır. Böyle bir durumla karşı karşıya kalınması halinde tarafların gösterdikleri deliller toplanacak olup mahkemece evlilik birliğinin temelden sarsılması hükümlerine göre değerlendirme yapılarak karar verilecektir.


Anlaşmalı boşanma davası duruşmasında tutanağa geçirilen beyanlar davacı ve davalıya yani taraflara imzalatılmalıdır. Taraflar beyanın kendisine ait olup olmadığını görmek için duruşma tutanağını okumamış ve bu tutanağı imzalamamış ise bu aşamada tutanağa dayanılarak boşanma kararı verilmesi imkansızdır.


Boşanma Sonuçlarının Taraflarca Düzenlenmesi


Anlaşmalı boşanma protokolünde taraflar her hususta anlaşma sağlamış olmalıdırlar. Bunlar evliliğin mali sonuçları ile çocukların durumu konusudur. Hakim tarafların maddi- manevi tazminat, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, velayet ve çocuk ile kurulacak kişisel ilişki konularında tarafların anlaşmaya varamamış olduklarını görmeleri halinde boşanmaya karar vermeyecektir.


Düzenlenemenin Hakim Tarafından Uygun Bulunması


Hakim taraflar arasında yapılmış olan protokole uygun olarak boşanma kararı verebileceği gibi tarafların ve çocukların yararını dikkate alarak taraflarca sunulmuş olan protokolde değişiklik yaparak boşanmaya da karar verebilecektir. Ancak hakimin anlaşılan hususlar konusunda değişiklik yapabilmesi için;


  • Tarafların ya da çocukların yararına bir değişiklik olması ve

  • Değişiklik yaparken tarafların görüşünü alması gerekmektedir.


Boşanma davası açılırken en çok dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi de davanın GÖREVLİ ve YETKİLİ mahkemelerde açılmasıdır.


Boşanma davalarında görevli mahkeme AİLE MAHKEMELERİDİR. Ancak aile mahkemelerinin bulunmadığı yargı çevrelerinde ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİ bu davalara Aile Mahkemesi sıfatı ile bakar.


Boşanma davalarında yetkili mahkemenin belirlenmesinde ise Medeni Kanunun ilgili maddesi dikkate alınacaktır.


“MEDENİ KANUN Madde 168-
Medeni Kanun Madde 168

Anlaşmalı boşanmak isteyen taraflar ya da taraflardan birisi dava açmak için yetkili olan nöbetçi aile mahkemesine (aile mahkemesi yoksa asliye hukuk mahkemesi) dilekçe ile başvurmak zorundadır.


Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi hazırlanmasında ve protokolün yapılış aşamasında bir avukata danışarak süreci daha sağlıklı ve doğru şekilde yönetmenizi tavsiye ederiz.


Dava dilekçesini hazırlarken Hukuk Muhakemeleri Kanununda belirtilmiş olan dava dilekçesinin zorunlu unsurlarının yerine getirilmiş olması şarttır. Aksi halde usulden reddedilecektir. Anlaşmalı boşanma dilekçeniz ile anlaşmalı boşanma protokolünü de mahkemeye sunarak davanızı açabilirsiniz.


Duruşma gününde ise tarafların duruşmaya kendilerini vekil ile temsil ettirseler dahi bizzat katılmaları gerekmektedir. Bu duruşmada taraflar protokolde yazılı hususlar üzerinde anlaştıklarını ve boşanmak istediklerini beyan ederler. Hakimin de uygun bulması ile boşanma kararı verilir.Türk Medeni Kanunu anlaşmalı boşanmanın geçerli olabilmesi için evlilik birliğinin EN AZ 1 YIL boyunca sürdürülmüş olmasını şart olarak belirlemiştir.