‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Vasiyetin İptali Nasıl Olur

Vasiyetin İptali

08.12.2018 0 Yorum
Türk Medeni Hukukunda miras bırakanın terekesinin gelecek durumunu belirlemesinde kendisine tasarruf özgürlüğü tanınmış olmakla beraber bu tasarruf sınırsız bir şekilde tanınmamıştır. Ayrıca diğer kanunlara nazaran daha sıkı şekil şartları da bulunmaktadır.
Kanun koyucu tarafından belirlenen bu kurallara uyulmaması halinde ise iptal davası yoluna başvurulabilecektir. Ancak iptal davası açabilmek için sadece kanunda sayılan hallerin gerçekleşmiş olması şarttır.
İptal davasının hangi durumlarda açabileceği Medeni Kanunu md. 557’de sayılmakla birlikte bir sonraki maddede davayı kimlerin açabileceği sayılmıştır.

“A. İptal davası
Aşağıdaki sebeplerle ölüme bağlı bir tasarrufun iptali için dava açılabilir:

Tasarruf İptali Davası Kanunu

Ehliyetsizlik:

Ölüme bağlı tasarruflarda tasarrufu yapan kimse ehliyet sahibi değilse yani fiil ehliyetine sahip değilse tasarruf iptal edilir.İrade Sakatlıkları:


  • Hata: Ölüme bağlı tasarrufta bulunan kişi vermiş olduğu karar neticesinde tasarrufta bulunurken bir hataya düşmüş ise ve bu hata tasarrufu etkilemişse iptali istenebilecektir.

  • Hile(Aldatma): Vasiyet edenin vasiyetname yapma yönündeki iradesini sakatlayacak ölçüde hileye maruz kalmışsa ve hile ile vasiyet yapma arasında illiyet bağı varsa.

  • Korkutma veya Zorlama: Korkutma ya da zorlama ile bir kişinin ölüme bağlı tasarruf yapmaya zorlanması halinde bu tasarrufun iptali için dava açılabilecektir.

Tasarrufun İçeriğinin, Bağlandığı Koşullar veya Yüklemeler Hukuka veya Ahlaka Aykırılığı:

Ölüme bağlı tasarruf ile güdülen saik ile beraber ölüme bağlı kazandırmanın kendisinin de ahlaka aykırı olması gereklidir.

Şekil Noksanlığı:

Ölüme bağlı tasarruflarda şekil şartlarına uymamak iptal sebebidir.

Vasiyetnamenin İptali Davasını Kimler Açabilir ?


Yukarıda açıklanmış sebepler bir vasiyetin kendiliğinden hükümsüz olmasını sağlamaz. Bu durumda iptal davası açılması gerekecektir.İptal davasını yukarıda saymış olduğumuz sebeplere dayanarak tasarrufun iptal edilmesinde menfaati bulunan mirasçı ya da atanmış mirasçılar ile varsa başkaca vasiyet alacaklısı açabilecektir.Dava Açma Süreleri


İptal davası için kanun koyucu kanunda üç ayrı süre belirlemiştir. İptal açma hakkı, davacının hak sahibi olduğunu öğrendiği andan itibaren bir yıl içerisinde açılabilecektir. Bununla beraber dava açma hakkı her halde, vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın geçmesi tarihinin üzerinden, iyiniyetli davalılara karşı on yıl, iyiniyetli olmayan davalılara karşı yirmi yıl geçmekle düşer.

“III. Hak düşürücü süreler

Miras Kanunu Madde 559

Mirasın Reddi


Mirasın reddi Medeni Kanunda açıkça düzenlenmiş olup mirasçıya mirasçılık sıfatını kabul etmeme hakkı tanımaktadır.
“1. Ret hakkı

Miras Kanunu Madde 605

Ret beyanında bulunan mirasçının fiil ehliyetine sahip olması gerekir. Ayrıca kanunda mirası reddetmek için belirli bir süre öngörülmüştür. Mirasçı mirası üç ay içinde reddedebilir.

Mirasın Reddinin İptali Davasında Yetkili Mahkeme Neresidir ?


Miras reddin iptali davasının açılabilmesi için mirasçının alacaklılarına zarar verme kastının bulunması gerekir. Hukuken kötüniyet korunmadığı için alacaklılar bu reddin iptali için dava açmakta hukuken haklıdırlar.

Miras Kanunu Madde 617

Mirasın reddinin iptali davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise davalının son yerleşim yeri mahkemesidir.

Kanun koyucu tarafından belirlenen bu kurallara uyulmaması halinde ise iptal davası yoluna başvurulabilecektir. Ancak iptal davası açabilmek için sadece kanunda sayılan hallerin gerçekleşmiş olması şarttır.

Sonraki Yazı

Mirasçılık Belgesi...

Mirasçılık Belgesi

Yorum Yap