‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Tapu İptal Davalarında Süreci

Tapu İptal Davalarında Süreç Nedir

10.08.2018 0 Yorum


Tapu herhangi bir mülkün sahibinin kim olduğunu gösteren resmi belgedir. Söz konusu mülkler el değiştirirken muhakkak suretle resmi akit yapılması ve bu hususun tapu siciline tescili şarttır.Tapu devrinin geçersiz olduğu iddiası ile açılan davaya tapu iptal tescil davası denmektedir.
Tapu iptal davaları farklı nedenlerden dolayı açılabilir fakat en yaygın sebep olarak muris muvazaası , vekaletin kötüye kullanılması, hile, gabin gibi irade fesadı halleri gibi nedenlerdir .Tapu İptal Davalarındaki Süreç


Tapu iptal davalarının sebepleri yukarıda anlatılmıştır. Bu davaları açarken belli usuller vardır ve kişilerin mutlak surette buna uygun hareket etmesi gerekir. Bu dava, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılmak zorunda olup bu mahkeme kesin yetkili yer mahkemesidir. Bunun tek istisnası birden fazla gayrimenkulün dava edilip de bu gayrimenkuller farklı yerlerde ise davacı seçimini dilediği yer mahkemesinde yapabilecektir.

Tapu herhangi bir mülkün sahibinin kim olduğunu gösteren resmi belgedir. Söz konusu mülkler el değiştirirken muhakkak suretle resmi akit yapılması ve bu hususun tapu siciline tescili şarttır.

Dava açıldıktan sonra mahkeme tarafından taraf iddiaları bakımından ibraz edilen ve toplanması talep edilen deliller toplanır. Mahkeme gerek görürse davanın niteliğine göre şahit de dinleyebilir. Ancak tanık delili taktiri bir delil olmakla davaya etkisi fazla değildir Dosyanın durumuna bağlı olarak mahkemece bilirkişi deliline başvurulabilir .

Dava Sürecinde Yapılması Gerekenler


Tapu iptal davalarını açan kişiler, iddialarını somut delillerle ispatlamak zorundadır. Tapu sicilinin yolsuz olduğunu iddia eden taraf resmi senede karşı aynı kuvvette ya da buna yakın kuvvette delil göstermek durumundadır

Tapu İptal Davasının Açılamayacağı Durumlar


Doğrudan işlem tarafı değilseniz, davanın neticesinden etkilenmeyecekseniz, zamanaşımı ve hak düşürücü süreler geçmişse bu davayı açsanız dahi red edilmek ihtimali yüksektir. Davaların hukuki bilgi gerektirmesi ve yazılı yargılamaya tabi olması sebebi ile mutlak surette hukuki yardım almanız gerekmektedir.


Yorum Yap