‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Aile Konutu Şerhi

Aile Konutu Şerhi Nedir

26.01.2019 0 Yorum
4721 sayılı Türk Medeni Kanun’u ile Türk hukukuna, yeni bir müessese olarak ailekonutu kavramı kazandırılmıştır. Evliliğin genel hükümleri üst başlığı altında eşlerin hukuki işlemleri arasında aile konutuna ilişkin işlemler TMK m. 194’te hükme bağlanmaktadır. Anılan hükümde aile konutu kavramının tanımı yapılmamaktadır, fakat bir konutun ailekonutu olmasına çeşitli hukuki sonuçlar bağlanmıştır. Kavramın tanımı ise öğreti tarafındanyapılmaktadır. Esasında TMK maddesi 186’da Eşler, oturacakları konutu birlikte seçerler, Hükmü ile açıkça aile konutu kavramının düzenlenmediği anlaşılmaktadır.

Aile konutu Eşlerin iradesine uygun olarak sürekli biçimde ailenin kullanımına özgülenen, eşlerin ve çocukların manevi bir bağla bağlandıkları, ailevi faaliyetlerin merkezi olan, ikamete uygun , genellikle sabit nitelikteki konut olarak tanımlanabilir. Bir konutun aile konutu niteliği taşıyıp taşımadığının tespitinde, eşlerin iradesi önemli rol oynamaktadır. Bununla birlikte dış unsur, yani üçüncü kişilerin bu konutun ailekonutu olduğunu anlayabilmesi de gerekir. Aile konutu tapulu ya da tapusuz bir taşınmaz olabilir. Ortak yaşama ara verilmesi, boşanma davalarının devam etmesi, fiilen birlikte yaşamaması konutun aile konutu olma özelliğini ortadan kaldırmaz.Aile Konutu Kavramı


Türk Medeni Kanunu’nda aile konutuna ayrı bir önem atfedilmektedir ve bu nedenle aile konutuna ilişkin bazı hukuki işlemler özel olarak kanunda düzenlenmektedir. Bu bakımından önem arz eden işlemler ise aile konutu olan taşınmazın devredilmesi ve konut üzerindeki hakların sınırlandırılmasıdır. Bir başka deyişle, aile konutunun tasarruf işlemlerine konu olması, bu işlemlere ilişkin tapu sicilindeki kayıtlar ve aile konutu şerhidir. TMK 194.Maddesine göre eşler arasında eşlerden birinin kabul etmemesi yani rızasının olmaması durumunda aile konutu kira sözleşmesinin iptal edilmesi söz konusu olamaz. Ayrıca konutun devredilmesi veya taraflardan birinin haklarının kısıtlanması mümkün olamamaktadır.

Aile konutu tapulu ya da tapusuz bir taşınmaz olabilir. Ortak yaşama ara verilmesi, boşanma davalarının devam etmesi, fiilen birlikte yaşamaması konutun aile konutu olma özelliğini ortadan kaldırmaz.

Aile Konutu Şerhi ve Şerhin Etkisi


Aile konutu şerhi, fiilen aile konutu olan konut üzerinde malik olan eşin, diğer eşin rızasını almaksızın herhangi bir tasarruf işleminde bulunmasını engellemek amacı taşıyan bir tapu sicil işlemidir. Malik olmayan eş, tek taraflı bir irade beyanıyla, ilgili konutun aile konutu olduğu gerekçesiyle, tapuda, aile konutunun sayfasında aile konutu şerhinin verilmesini isteyebilir.

Tapu Sicil Tüzüğü’nün “Tasarruf hakkını yasaklayan şerhler için aranacak belgeler” başlıklı 49. maddesinin c bendi uyarınca “Aile konutu şerhi için merkezin nüfus idaresi sisteminden veya nüfus müdürlüğünden alınan yerleşim yeri belgesi ile medeni hâli gösterir nüfus kayıt örneği” ile malik olmayan eşin tek başına ya da eşlerin birlikte tapu müdürlüğüne başvurması yeterlidir. Konuya ilişkin olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 2002/7 numaralı genelgesi de aile konutu şerhine ilişkin tapu sicil işlemlerinin nasıl yapılacağı ayrıntılı olarak düzenlenmektedir.Aile Konutu Şerhi Konulabilmesi İçin Gerekli Belgeler


Eşlerden birinin diğerinin rızası olmadan ortak mülkleri satamama ve kiralayamaması için yapılan aile şerhi işlemi yaptırmak için Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne Gitmeden önce yanınızda bulundurmanız gereken evraklar şunlardır.


Kimlik Belgesi

İşlemde temsil var ise temsile ilişkin Belge(Vekaletname, vasi kararı vb. belge)

Fotoğraf (1’er adet 6*4 ebatlarında vesikalık)

Konutun aile konutu olduğunu Muhtarlıktan/nüfus müdürlüğünden gösteren belge varsa apartman yönetiminden alınmış

Vukuatlı nüfus kayıt örneği ya da Eşlerin evliliğinin devam ettiğine dair evlilik cüzdanı

Gereken hallerde taşınmazın şerhi talep edilen taşınmaz ile aynı olduğunun Kadastro Müdürlüğünce ya da muhtarlıkça tespit edilmesi