‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Miras Denkleştirme Nedir

Miras Denkleştirme

04.03.2019 0 Yorum

Türk Medeni Kanununda mirasçıların saklı paylarına zarar verecek kazandırmaların geçerli olmayacağına dair düzenlemeler yapılmıştır. Bununla beraber kanuni mirasçılardan bir kısmına yapılan bazı kazandırmaların tasarruf oranını aşmasa bile mutlaka bu kazandırmaların terekeye iade edileceği düzenlenmiştir.


Denkleştirmenin tarafları; denkleştirme borçlusu ve denkleştirme alacaklısıdır.
Denkleştirme Borçlusu: Miras bırakanın ölümü anında kanuni mirasçı sıfatına sahip olup denkleştirmeye tabi olan kazandırmayı almış olan kişidir.
Denkleştirme Alacaklısı: Sadece miras bırakanın ölümü anında KANUNİ MİRASÇI sıfatına sahip olan kişiler denkleştirme alacaklısı olabilecektir.


“Medeni Kanun Madde 669
Medeni Kanun Madde 669 Nedir

Miras Denkleştirme Zamanaşımı


Mirasta denkleştirmede zamanaşımı süresi 10 yıldır. Zamanaşımı süresinin başlangıcı ise paylaşmanın kesinleştiği tarihtir. Bu tarihten itibaren 10 yıl geçmesi halinde mirasta iade talep edilmesi mümkün değildir. Mirasta denkleştirmede görevli ve yetkili mahkeme ise dava konusu şeyin değerine göre miras bırakanın son yerleşim yerindeki sulh hukuk mahkemeleri ile asliye hukuk mahkemeleridir.Mirasta Denkleştirme Nasıl Hesaplanır?


Mirasta denkleştirmenin söz konusu olabilmesi için ivazsız bir kazandırmadan bahsedilmesi gerekmektedir. Şayet ivazlı bir kazandırma söz konusu ise terekeden çıkan malvarlığına karşılık tekrar bir malvarlığı girişi olduğundan gerçekte terekenin azalmış olduğundan bahsedilemez. Böylece ivazlı kazandırmalarda ne kanunen ne de iradi olarak bu kazandırmalar denkleştirmeye tabi olamazlar.
Mirasta denkleştirmede kural olarak karşılıksız kazandırmalar yapılan mirasçı bu kazandırmaları aynen yahut kazandırmaların bedelini geri vererek terekeye kazandırır ve terekenin asıl aktifleri ile miras paylaştırması yapılır.


Denkleştirme kanunen kazandırmanın denkleştirme anındaki değerine göre yapılır.
Miras bırakan bir mirasçısına ivazsız olarak verdiği şeyin denkleştirmeye katılmasını istemiyorsa ve bunu belirtmişse o şey denkleştirmeye tabi olmayacaktır. Kanun koyucu burada miras bırakanın irade açıklamasını herhangi bir şekil şartına bağlamamıştır. Miras bırakan karşılıksız kazandırmanın geri verilmeyeceğini yazılı, sözlü hatta davranışları ile dahi belirtmek suretiyle açıklayabilecektir.
“Madde 672-
Medeni Kanun Madde 672 Nedir
Peki, kanunen denkleştirmeye tabi kazandırmalar nelerdir?

Kuruluş sermayesi: Miras bırakan kanuni mirasçılarına bağımsız bir ekonomik durum sağlamak amacıyla ivazsız kazandırmalarda bulunabilir. Örneğin bir babanın çocuğuna dükkan alması, iş yeri için gerekli masrafları üstlenmesi gibi durumlar buna örnek verilebilecektir.

Çeyiz: Miras bırakanın kanuni mirasçılarına evlenmeleri ve bu süreçte yeni bir ev kurmaları için gereken harcamalara yönelik yaptırdıkları kazandırmalardır.

Borçtan kurtarmak: Kanuni mirasçının miras bırakana borcu olduğu hallerde bu borç ibra ile ortadan kalkmış ise miras bırakan öldüğünde borçtan kurtulan mirasçı borç oranında denkleştirmeye tabi olacaktır. Çünkü borç herhangi bir karşılık ödenmeden ortadan kalkmıştır. Bu halde ise karşılıksız bir kazandırma söz konusudur.


Malvarlığı devri: Malvarlığını devrinde malvarlığı aktif ve pasifleri ile bir kişiye devredilir. Şayet malvarlığında aktifler pasiflerden yüksek ise denkleştirmeye tabi kısım sadece pasifin aktiften çıkarılması üzerine kalan kısımdır.


Denkleştirmeden muaf tutulan kazandırmalar ise;
Eğitim ve öğretim masrafları,

Olağan hediyeler ve evlenme giderleridir.Türk Medeni Kanununda mirasçıların saklı paylarına zarar verecek kazandırmaların geçerli olmayacağına dair düzenlemeler yapılmıştır.Nafaka İcra Takibi Nedir

Önceki Yazı

Nafaka İcra Takibi...

Sonraki Yazı

Nafaka İptali...

Nafaka İptali Hangi Durumlarda Gerçekleşir?

Yorum Yap