‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

İş Kazası Nedir

İş Kazası Tanımı Neleri Kapsar

19.11.2018 0 Yorum
İş kazası tanımı neleri kapsar sorusu ile ilgili çeşitli mevzuatlarda hükümler bulunmaktadır. İş kazasının tanımı ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13. Maddesi 1.Fıkrasında yapılmıştır. Buna göre İş kazası;

İş Kanunu Madde 13

Örneğin, dinlenme saatleri dahil incinme, burkulma ya da kırık, yüksek bir yerden düşmek, yemeklerden zehirlenmek, iş kazası sayılmaktadır. Bunun haricinde iş veren tarafından çalışanın başka bir yere gönderilmesi durumunda da çalışan kişinin başına herhangi bir şey gelirse kaza yine iş kazası olarak nitelendirilecektir.Olayın Kaza Olarak Sayılması İçin;

 • Kazayı geçiren kişinin sigortalı olması gerekmektedir.

 • Geçirdiği kaza sonucunda ruhen ve fiziken hasar almış olması gerekmektedir.

 • Kaza ile kazanın sonucu arasında uygun bir illiyet bağının bulunması gerekmektedir.
İş Kazasının Bildirimi ve Süreleri


İş kazası işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna kazadan sonraki 3 iş günü içerisinde bildirilmelidir. Sigortalının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde iş kazası geçirmesi halinde ise, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmelidir.Sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde yukarıda açıklanan sürelerde işverence bildirim yapılmadığı durumlarda bildirimin kuruma yapıldığı tarihe kadar

sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği kurumca işverenden tahsil edilecektir.
Kuruma bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında bir karara varılabilmesi için gerekirse denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurlar tarafından ve ya bakanlık iş müfettişleri vasıtasıyla soruşturma yapılabilir. Soruşturma sonunda yazılı olarak bildirilen hususların gerçeğe uymadığı ve olayın iş kazası olmadığı anlaşılırsa, Kurumca bu olay için yapılmış olan ödemeler gerçeğe aykırı bildirim yapandan tahsil edilir.

İş kazası işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna kazadan sonraki 3 iş günü içerisinde bildirilmelidir. Sigortalının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde iş kazası geçirmesi halinde ise, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmelidir.

İş Kazasında Bildirim Usulleri


Meydana gelen kazalarda, iş verenler tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna e-Bildirim üzerinden veya dilekçe ile bildirilmesi lazımdır. Dilekçe ile yapılan bu bildirimde sigortalının;

 • T.C. Kimlik Numarası

 • Sigorta Sicil Numarası

 • Adı Ve Soyadı

 • Doğum Tarihi Ve Yılının Yanı Sıra, Mesul Olduğu İş, Çalışmaya Başladığı Tarih; Gün, Ay, Yıl...

 • İş Kazasının Olduğu; Yer, Tarih, Saat Ve Oluş Şekli

 • Tanık Olan Kişilerin Ad Ve Soyadları

 • İş Yeri Adresi

 • İş Verenin Adı, Soyadı, Ünvanlı, İkametgâh Bilgileri, Şirket Merkez Bilgileri Ve İmzaların Bulunması Gerekmektedir. Bunun yanı sıra; ilgili ünite tarafındanistatistik kayıtları ve iş kazasının tespiti açısından gerekli görülen diğer bilgiler ise işverene yazı yazılmak suretiyle istenilecektir.