‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Hakaret Davası Açma

Hakaret Davası Açma

03.01.2019 0 Yorum

Türk Ceza Kanunu’nun bir bölümünde “Şerefe Karşı Suçlar” düzenleme bulmuştur. Şeref kavramı her bir birey için ayrı değerlendirilmekte olup bu değerlendirme kişinin yaşadığı ortam, entelektüel nitelikleri ve fiziki yapısı gibi değişkenlere bağlı olarak farklılık göstermektedir.
Türk Ceza Kanunu madde 125’te hakaret suçu düzenleme bulmuştur. Bu düzenleme ile kişilerin şeref, onur ve saygınlıklarının değerli olması sebebiyle başkaca kişiler tarafından zedelenmesinin önlenmesi amaçlanmıştır. Kısacası hakaret suçu ile kişinin şeref, haysiyet ve onuru ile yaşadığı toplum içerisindeki itibarı korunmaya çalışılmaktadır.


Hakaret Madde 125-

Hakaret Suçu Davası

Hakaret suçunun işlenebilmesi için somut bir fiile ihtiyaç vardır. Hakaret suçu bir kişinin yüzüne ya da gıyabında yahut sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret edilmesi ile oluşacaktır. Hakaret suçunun kişinin yüzüne karşı işlenmesi ile gıyabında ya da sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hallerinde kanun koyucu ceza anlamında bir farklılık düzenlememiştir. Ancak hakaret suçunun gıyapta işlendiğinin kabulü için MAĞDUR DIŞINDA üç kişinin bu hakareti duyması gerekmektedir.
Hakaret suçunun nitelikli halleri ise Türk Ceza Kanunu madde 125/2 ve devamında düzenleme bulmuştur. Bununla beraber basit hakaret suçunda taraflar arasında öncelikle uzlaşma prosedürü uygulanmak zorundadır.

Hakaret Suçu Dava Ücreti


Kişinin şeref, haysiyet ve onuruna saldırı niteliği taşıyan eylemler sonucu oluşan hakaret suçu soruşturması mağdurun şikayetine bağlıdır. Cumhuriyet Savcısı soruşturma şikayete bağlı olduğu için resen harekete geçemez. Mağdurun, Cumhuriyet Savcılığına yapacağı suç duyurusu ile soruşturma süreci başlayacak ve iddianamenin hazırlanıp kabul edilmesi ile beraber kovuşturma süreci başlayacaktır.
Şikayete bağlı bir suç olması sebebiyle mağdur fiilden haberdar olmadığı sürece zamanaşımı süresi işlemeye başlamayacaktır.

Suç duyurusunda bulunan mağdur taraftan suç duyurusu yapması sebebiyle herhangi bir ücret alınmayacaktır. Bu nedenle hakaret davası açılması sürecinde mağdurun ödeyeceği bir ücret bulunmamaktadır. Ancak sürecin daha sağlıklı işlemesi ve takip edilmesi açısından mağdurun kendisini bir vekil aracılığı ile temsil ettirmesi daha lehe bir durum oluşturacaktır. Mağdurun sürecin takip edilmesi ve hak kaybına uğramamak için vekil olarak bir avukat ile anlaştığı halde kanunen vekalet ücreti ödemesi gerekmektedir.Türk Ceza Kanunu madde 125’te hakaret suçu düzenleme bulmuştur. Bu düzenleme ile kişilerin şeref, onur ve saygınlıklarının değerli olması sebebiyle başkaca kişiler tarafından zedelenmesinin önlenmesi amaçlanmıştır. Kısacası hakaret suçu ile kişinin şeref, haysiyet ve onuru ile yaşadığı toplum içerisindeki itibarı korunmaya çalışılmaktadır.


Hakaret Davası Nasıl İptal Edilir ?


Hakaret davasında suçun işleniş biçimine yani olayın oluş şekline göre ispat yöntemleri izlenmelidir. Örneğin bir kişi medya aracılığı ile hakaret etmiş ise bu durumda ses ya da görüntü kayıtları dosyaya eklenebileceği gibi şahsın yüzüne yapılan hakaretlerde tanık dinletilmesi de mümkün olabilecektir.

Sonraki Yazı

İhtiyati Haciz Nedir...

İhtiyati Haciz Nedir

Yorum Yap