‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Muvazaa Çeşitleri Nelerdir

Muvazaa Çeşitleri

02.09.2019 0 Yorum

Kişiler haksız kazanç elde etmek amacıyla aralarında gerçekte yapılmamış bir sözleşmeyi yapılmış gibi göstererek üçüncü şahıslara o konuda anlaşılmış izlenimi verebilmektedir. Kişilerin yapmış oldukları bu hileli işlemler muvazaalı olarak adlandırılmaktadır.


Muvazaalı işlemin 3 ana unsuru bulunmaktadır. Bunlar;

  • Görünürdeki işlem,

  • Muvazaa anlaşması ve

  • Gizli işlemdir.


Görünürdeki işlem, gerçek bir işlem olmamakla birlikte üçüncü kişilere varmış gibi gösterilen işlemdir. Muvazaa anlaşması, taraflar arasında bulunan sözleşme ile üçüncü kişileri aldatma amacının bulunduğu beyan edilen gizli anlaşmadır.Gizli işlem ise üçüncü kişilerin bilmediği ancak tarafların bildiği ve sözleşmenin aslında kurulmasında bulunan gerçek amaçtır.“BORÇLAR KANUNU MADDE 19-
Muvazaa Çeşitleri Nelerdir

Muvazaalı bir işlem söz konusu ise muvazaanın ispatlanması ile birlikte o işlem GEÇERSİZ kabul edilecektir.

Muvazaa İspatı


Muvazaalı bir işlemin bulunması halinde muvazaalı işlemin her iki tarafı ya da işlemden etkilenen üçüncü kişiler muvazaalı sözleşmenin varlığını mahkeme önünde ileri sürebilecektir. İddiaların ispatlanması halinde ise zararlarının tazminini talep edebilirler.


Genel hukuk kurallarına göre herkes iddiasını ispatla mükelleftir. Yani taraflar iddialarını ispatla yükümlüdür.


Ancak ispat şekli, iddianın kimin tarafından ileri sürüldüğüne göre değişkenlik göstermektedir.


Muvazaa iddiası üçüncü kişiler tarafından ileri sürülmüşse ispat yükümlülüğü üçüncü kişiler üzerinde olacak ve üçüncü kişiler iddialarını HER TÜRLÜ DELİLLE ispatlayabileceklerdir.


Muvazaa iddiası sözleşmenin taraflarından birisi tarafından ileri sürülmüşse bu halde bu kişiler iddialarını YAZILI DELİLLE ispatlamakla yükümlüdür.Nispi Ve Mutlak Muvazaa Örnekleri


Hukukumuzda muvazaa mutlak muvazaa ve nispi muvazaa olarak ikiye ayrılmaktadır.


Mutlak muvazaa, taraflar arasında yapılan, üçüncü kişileri aldatma amacı taşıyan ve gerçekte var olmadığı için tarafları bağlamayan hukuki işlemler olarak nitelendirilmektedir.


Nispi muvazaa ise, taraflar arasında yapılmış olan sözleşmenin saklanması amacıyla yapılmış olan ve başka bir sözleşmenin yapılmış gibi gösterildiği hukuki işlemlerdir.Günlük hayatımızda borçlu kişilerin sıklıkla borçlarından kaçınmak amacıyla malvarlıklarını başkalarına devrettiklerini görürüz. Burada asıl amaç taşınır ya da taşınmazların icra yolu ile satılmasını engellemektir. Ancak gösterilen işlem ise bu taşınır ve taşınmazların başkalarına satılmasıdır. Bu satış işleminde gerçek amaç taşınır veya taşınmazların satılması olmayıp mal kaçırmak olduğu için de borçlu her ne kadar devir işlemini gerçekleştirse de malların tasarruf yetkisi hala kendisinde kalmaktadır. İşte bu işlem MUTLAK MUVAZAAya örnek teşkil etmektedir.İlgili Link : Muvazaa NedirBir kişinin arabasını arkadaşına bağışlaması halinde ailesinden çekindiği için ailesine aracı arkadaşına sattığını söylemesi nispi muvazaaya örnek gösterilebilecektir. Gerçekte bağış niteliğinde olan sözleşme burada satış gibi gösterilmiştir. Gerçekten bir sözleşme olmakla birlikte sadece sözleşmenin niteliği konusunda aldatmaya gidilmiştir.
Kişiler haksız kazanç elde etmek amacıyla aralarında gerçekte yapılmamış bir sözleşmeyi yapılmış gibi göstererek üçüncü şahıslara o konuda anlaşılmış izlenimi verebilmektedir.
İştirak Nafakası

Önceki Yazı

İştirak Nafakası...

Yorum Yap