‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Aile ve Şahsın Hukuku


Aile ve Şahısın Hukuku Nedir

Aile hukuku, aile ile ilgili konularla ilgilenen ve medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun kapsadığı konular; nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soybağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık ve yardım nafakasıdır. Öte yandan kadın ve çocuk hakları ayrı inceleme alanları oluştursa da aile hukukunun da ilgi alanı içerisinde yer alır. Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıkları çözmek Aile Mahkemeleri’nin görev alanına girer. Bu nedenle de boşanma nedeni ne olursa olsun hepsi Aile Mahkemeleri’nde açılmak zorundadır. Aile Mahkemeleri’nin olmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri boşanma ve ayrılık davalarına bakabilir.
Şahıs hukuku, hak sahibi olan varlıkların yani kişilerin ehliyetlerini, kişisel durumlarını, akrabalık ilişkilerini, yerleşim yeri ile olan ilgilerini, kişiliğin başlangıcını, sona ermesini ve korunmasını düzenleyen medeni hukuk dalıdır. Kişiler; gerçek ve tüzel olmak üzere ikiye ayrılır. Gerçek kişiler, bireyler yani insanlardır. Şahıs hukuku, gerçek kişiler bakımından; hak ehliyeti, fiil ehliyeti, hısımlık, yerleşim yeri, kişilerin korunması, adın korunması, isim değişikliği, gaiplik ve nüfus sicili gibi konuları kapsar. Tüzel kişiler de belli bir amacı gerçekleştirmek üzere bağımsız bir varlık şeklinde örgütlenmiş, haklara ve borçlara sahip olabilen kişi ya da mal topluluklarıdır. Medeni Kanun bakımından tüzel kişiler dernekler ve vakıflardır. Medeni Kanun kapsamında olmayan diğer tüzel kişiler ise şirketler, sendikalar ve partilerdir.
Aile ve Şahıs Hukukunu Kapsayan Davalar

  • Anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davaları
  • Nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat davaları
  • Mal rejiminin tasfiyesi davası, mal paylaşımına ilişkin katılma ve katkı payı alacağı davaları
  • Soybağının kurulması davaları, nesebin reddi, tanıma veya babalık davaları
  • İsim ve yaş değişikliği davaları
  • Vesayet altına alınma, vasi atanması ve vasilikten doğan davalar