Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir

Hakaret Davası Süreci Nasıl İşler

Hakaret Davası Süreci

06.05.2019 0 Yorum

Hakaret Davası Süreci


Hakaret suçu Türk Ceza Kanununda şerefe karşı suçlar bölümünde düzenlenmiştir.
Hakaret suçu iki farklı şekilde işlenebilen bir suç olma özelliğini taşımaktadır.

 • Belirli hareketler ile kişinin onur, saygınlık ve şerefinin zedelenmesi şeklinde olabileceği gibi,

 • Bir kişinin değersizleştirilmesi ve rencide edilmesi ile de hakaret suçu işlenebilecektir.TÜRK CEZA KANUNU HAKARET
Madde 125-

Hakaret Davası Nedir
(Hakaret suçunun basit şekli şikayete tabidir. Ancak bu suçun mağdurunun şikayette bulunabilmesi ve yargılamanın başlayabilmesi için kanunda zamanaşımı süresi öngörülmüştür. Suçun mağduru suç konusu öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde şikayet hakkını kullanmak zorundadır. Bu sürenin aşılması ile beraber şikayet edilmesi halinde zamanaşımı sebebiyle şikayet konusu suç hakkında soruşturma başlatılamayacaktır. Ayrıca basit hakaret suçu uzaşmaya tabi bir suçtur.

Nitelikli hakaret suçu ise şikayete tabi suçlardan değildir. Bu sebeple herhangi bir şikayet süresi öngörülmemiş olmakla beraber bu suçun oluşması halinde savcılık re’sen harekete geçebilecektir.

Hakaret Sayılmayan Kelimeler


Hakaret suçuna konu olabilecek kelime ya da cümleler tabi ki kanun metninde tek tek sayılamamıştır. Hangi sözlerin hakaret sayılacağı konusunda da bu sebeple her bir somut olayın kendi içerisinde mağdur, fail ve olay çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu değerlendirme ise savcılık ve mahkeme sürecinde yapılacak olup değerlendirme sonucunda sözlerin hakaret içerdiği kanaatine varılır ise cezalandırma, hakaret içermediği kanaatine varılır ise beraat kararı verilecektir.

Ancak bir kişiye şerefsiz, haysiyetsiz, geri zekalı, beyinsiz, gibi sözlerin söylenmesi halinde bu sözlerin hakaret içerdiği kanısına varılacak olması kuşkusuzdur.

Ayrıca bir kişinin psikolojik ya da fiziksel durumuna, engeline karşı söylenen bir söz de hakaret kabul edilecektir. Örneğin görme engelli bir kişi için “Allahın körü” kelimelerinin kullanılması hakaret suçunu oluşturacaktır.

Bir sözün hakaret mi sayılacağı yoksa ifade özgürlüğü sınırlarında mı kalağı o fiilin failinin ve mağdurunun fiziksel ve psikolojik sosyolojik durumu ile somut olayın oluş biçimine bağlıdır.Hakaret Davası Sonuçları


Hakaret davası sonucunda dava konusu sözün ya da eylemin hakaret içerdiği kararına varılır ise mahkumiyet ya da para cezası aksi kanaatte olunur ise beraat kararı verilecektir.
Mahkumiyet kararları ise;

 • Basit hakaret suçunda ÜÇ AYDAN İKİ YILA KADAR HAPİS veya ADLİ PARA CEZASI ile fail cezalandırılacaktır.

 • Hakaret suçunun;

  a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı

  b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden,yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

  c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle işlenmesi halinde verilen ceza bir yıldan az olamaz.


 • Hakaretin alenen işlenmesi halinde ise ceza altıda bir oranında artırılacaktır.


Hakaret Davası Delilleri


Ceza yargılamasında faile isnat edilen suçun işlendiğinin ispatlanamaması halinde mahkumiyet kararı verilemez.
Hakaret suçu her türlü delil ile ispat edilebilen bir suçtur. Hakaret suçu için suç duyurusunda bulunurken suç duyurunuza ekleyeceğiniz tanıklar, yazılı ya da görüntülü belgeler bu suçun ispat edilmesinde kullanılabilecektir. Delillerin değerlendirilmesi ise savcılığa ve mahkemeye ait olacaktır.

Yorum Yap