Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir

HUKUKİ MAKALELER


Boşanma Sebepleri Nelerdir

Boşanma Sebepleri...

29.10.2019

Cinsel Sorunlar Boşanma Sebebi Olabilir Taraflar arasındaki cinsel sorunlar, taraflardan bir...

Şartlı Tahliye Koşulları Nelerdir

Şartlı Tahliye Koşulları...

16.09.2019

Şartlı Tahliye Koşulları Bir kimse hakkında yapılan yargılama sonucunda hapis cezasına hük...

Muvazaa Çeşitleri Nelerdir

Muvazaa Çeşitleri...

02.09.2019

Muvazaa Çeşitleri Kişiler haksız kazanç elde etmek amacıyla aralarında gerçekte yapılmamış b...

İştirak Nafakası

İştirak Nafakası...

19.08.2019

İştirak Nafakası Boşanma kararın boşanan eşler için sonuç doğurduğu kadar müşterek çocuklar ...

Ortak Velayet Şartları

Ortak Velayet Şartları Nelerdir...

17.08.2019

Ortak Velayet Şartları Nelerdir Velayet hakkı anne ve babaların çocukları üzerinde sahip ol...

Tutukluluğa İtiraz Nasıl Yapılır

Tutukluluğa İtiraz Nasıl Yapılır...

08.08.2019

Tutukluluğa İtiraz Nasıl Yapılır? Ceza muhakemesinin kanunda belirtilen şekillerde yapılabil...

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nedir

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi...

01.08.2019

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Medeni Kanunumuzda irade ilkesi geçerli değildir. Yani tarafla...

Askere Giden Kişinin Kıdem Tazminatı Hakkı Nedir

Askere Giden Kişinin Kıdem Tazminat...

09.07.2019

Askere Giden Kişinin Kıdem Tazminatı Hakkı İş sözleşmesi işçi ya da işveren tarafından hukuk...

İş Hukuku Davalarında Temyiz Yolu Davası

İş Hukuku Davalarında Temyiz Yolu...

03.07.2019

İş Davalarında Temyiz Yolu Yakın zamanda İş Mahkemelerinde görülecek davalarda zorunlu arabu...

İstihkak Nedir

İstihkak Nedir...

12.06.2019

İstihkak Ne Demek İstihkak, kelime anlamı olarak “bir şeyi hak etme, bir şeyde hakkı olma” ...

Borcu Sona Erdiren Sebebler ve Zama...

09.05.2019

Borcu Sona Erdiren Sebepler Ve Zamanaşımı Bir borç gerek kişinin borcunu ödemesi ile gerek a...

Hakaret Davası Süreci Nasıl İşler

Hakaret Davası Süreci...

06.05.2019

Hakaret Davası Süreci Hakaret suçu Türk Ceza Kanununda şerefe karşı suçlar bölümünde düzenl...

Alacak Temliki Nedir

Alacak Temliki Nasıl Yapılır...

26.06.2019

Alacağın Temliki Nedir Alacaklı borçlunun rızasına gerek olmaksızın alacağını başka bir kişi...

Miras Hukuku Davaları Nelerdir

Miras Hukukunda Dava Çeşitleri...

17.04.2019

Miras Hukukunda Dava Çeşitleri Miras Hukukuna yönelik düzenlemeler Türk Medeni Kanununda açı...

Muvazaa Nedir

Muvazaa Nedir...

11.04.2019

Muvazaa Nedir Muvazaa Türk Hukukunda bir sözleşmenin, anlaşmanın yapılmasında gösterilen ira...

Soyadı Değişikliği Davası Nedir

Soyadı Değişikliği Davası...

10.04.2019

Soyadı Değişikliği Davası Kişiler soy isimlerini kanun gereği babalarından almaktadırlar. Hu...

Yoksulluk Nafakası Nedir

Yoksulluk Nafakası...

02.04.2019

Yoksulluk Nafakası Yoksulluk nafakası, hem mülga Medeni Kanunda hem de yeni Medeni Kanunda d...

Mirasçılık Belgesi Nedir

Veraset İlamı Süresi...

20.03.2019

Veraset İlamı Süresi Mirasçılık belgesini tek bir mirasçının talep etmesi yeterli ve mümkünd...

Tereke Nedir

Tereke Nedir...

18.03.2019

Tereke Nedir Tereke, miras bırakanın ölümü sonucunda mirasçılarına geçen, miras bırakanın şa...

İcra Takibi Nedir

İlamsız İcra Takibi Nasıl Yapılır...

13.03.2019

İlamsız İcra Takibi Nasıl Yapılır? İlamsız icra takibi para ve teminat alacakları için öngör...

Tapu İptali Nedir

Tapu İptali...

12.03.2019

Tapu İptali Tapu iptali ve tescil davasında hukuka uygun olamadan usulsüz ve haksız bir şeki...

Nafaka İptali...

05.03.2019

Nafaka İptali Yoksulluk nafakası hem önceki 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinde hem de yeni T...

Miras Denkleştirme Nedir

Miras Denkleştirme...

04.03.2019

Miras Denkleştirme Türk Medeni Kanununda mirasçıların saklı paylarına zarar verecek kazandır...

Nafaka İcra Takibi Nedir

Nafaka İcra Takibi...

04.03.2019

Nafaka İcra Takibi Boşanma, Medeni hukukun alt dalı olan aile hukuku konusuna girmekle berab...

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti...

20.02.2019

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Kamulaştırma işlemi özel mülkiyete tabi olan taşınmazların ka...

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır

Boşanmada Mal Paylaşımı...

14.02.2019

Boşanmada Mal Paylaşımı Davası Ne Zaman Açılır Boşanmada mal paylaşımı kural olarak evlilik ...

İcra Takibi Nedir

İcra Takibi Nedir...

04.02.2019

İcra Takibi Nedir? Devlet toplumsal yaşamı düzenleyen kuralları koymanın yanı sıra hukuki ba...

Mobbing Tazminatı...

31.01.2019

Mobbing Tazminatı Yargıtay 22. Hukuk Dairesi mobbing tanımını “Mobbingin meydana gelebilm...

Acele Kamulaştırma Nedir

Acele Kamulaştırma Nedir...

30.01.2019

Acele Kamulaştırma Nedir? Acele kamulaştırma, belirli olayların gerçekleşmesi neticesinde ol...

Babalık Davası

Babalık Davası...

22.01.2019

Babalık Davası Baba ile çocuk arasındaki soybağı evlilik, tanıma ve babalık davası ile kurul...

Ücretini Alamayan İşçi Hakları Nelerdir

Ücretini Alamayan İşçinin Hakları...

18.01.2019

Ücretini Alamayan İşçinin Hakları Ülkemizde ne yazık ki çalışanlar birtakım sebeplerden dola...

Senedin İcra Takibi Nasıl Yapılır

Senedin İcra Takibi...

25.01.2019

Senedin İcra Takibi Türk Ticaret Kanunu’nda düzenleme bulmuş olan kambiyo senetleri kıymetli...

Maaş Haczi Nedir

Maaş Haczi...

09.01.2019

Maaş haczi borcun tahsili aşamasında hem kesin hem de kolay bir yol olması sebebiyle oldukça ...

İcra Takibi Nasıl Yapılır

İcra Takibi Nasıl Yapılır...

25.01.2019

İcra Takibi Nasıl Yapılır Borçlunun borcunu ödememesi durumunda alacaklı bu alacağını devle...

İhtiyati Haciz Nedir

İhtiyati Haciz Nedir...

25.01.2019

İhtiyati Haciz Nedir ? İhtiyati haciz, alacaklının mevcut ya da ilerlen dönemde doğacak olan...

Hakaret Davası Açma

Hakaret Davası Açma...

03.01.2019

Hakaret Davası Açma Türk Ceza Kanunu’nun bir bölümünde “Şerefe Karşı Suçlar” düzenleme bulm...

Sigortasız Çalıştırılan İşçi Hakları Nelerdir

Sigortasız Çalıştırılan İşçi Haklar...

25.01.2019

Sigortasız Çalıştırılan İşçi Hakları Bir işletme bünyesinde İş Kanunu’na uygun bir biçimde i...

Mirasçılık Belgesi

Mirasçılık Belgesi...

03.01.2019

Mirasçılık Belgesi Mirasçılık belgesi, uygulamada daha sık kullanılan ismi ile veraset ilamı...

Vasiyetin İptali Nasıl Olur

Vasiyetin İptali...

08.12.2018

Vasiyetin İptali Türk Medeni Hukukunda miras bırakanın terekesinin gelecek durumunu belirlem...

Miras Taksim Sözleşmesi Nedir

Miras Taksim Sözleşmesi...

06.12.2018

Miras Taksim Sözleşmesi Miras taksit sözleşmesi, bir kişi vefat ettiğinde vefat eden kişini...

Kıdem Tazminatı Nedir

Kıdem Tazminatı Davası...

05.12.2018

Kıdem Tazminatı Davası ? İş akdinin haksız bir sebeple feshedilmesi durumunda işçinin kanund...

Konkordato Nedir

Konkordato...

25.01.2019

Konkordato Günümüzde bazı durumlarda borçlu olan bir kimse ya da bir şirket borçlarını her ...

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma...

28.11.2018

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Boşanma sebepleri ülkeler arasında kendi hukuk düzenleri iç...

İş Akdinin Feshi Nasıl Yapılır

İş Akdi Feshi...

25.01.2019

İş Akdi Feshi Fesih yapılışındaki irade beyanı kural olarak herhangi bir şekle bağlı değildi...

Alacak Davası

Alacak Davalarında Bilinmesi Gereke...

23.11.2018

Alacak Davalarında Bilinmesi Gerekenler Günümüzde alacak davalarında birçok şey yanlış bilin...

Muris Muvazaası

Muris Muvazaası Nedir...

26.01.2019

Muris Muvazaası Nedir ? Muris, kelime anlamı olarak miras bırakan anlamına gelmektedir. Mira...

İşe İade Davası

İşe İade Davası...

22.04.2019

İşe İade Davası Geçersiz sebeple yapılan iş akdi fesihlerinin sonuçları İş Kanunu’nda düzenl...

İş Hukuku Davaları

İş Davaları Tazminat Nasıl Açılır...

10.11.2018

İş Davaları Tazminat Nasıl Açılır? İş Kanunumuzda çalışanların çalışma süreleri boyunca hakl...

İş Kazası Nedir

İş Kazası Tanımı Neleri Kapsar...

19.11.2018

İş Kazası Tanımı Neleri Kapsar İş kazası tanımı neleri kapsar sorusu ile ilgili çeşitli mevz...

Tazminatsız İşten Çıkarma

Tazminatsız İşten Çıkarma Mümkün mü...

25.01.2019

Tazminatsız İşten Çıkarma Mümkün müdür? İş Kanunu gereğince işverenin işçiyi işten çıkarması...

Kıdem Tazminatı Alma Şartları

Kıdem Tazminatı Alma Şartları Neler...

02.11.2018

Kıdem Tazminatı Alma Şartları Nelerdir? Günümüz itibariyle kıdem tazminatı alma şartları nel...

İzale-i Şuyu Nedir

İzale-i Şuyu ile Satış Nedir...

30.01.2019

İzale-i Şuyu ile Satış Nedir? İzale-i Şuyu, taşınmaz olan mülkiyetin mirasçıların veya hisse...

Arabulucu Avukatı

11 Soruda Arabuluculuk Nedir...

29.10.2018

Ara Buluculuk Nedir?Arabululuk nedir sorusuyla özellikle iş kanununda zorunlu alabuluculuk mü...

İş Mahkemesi Dava Alanları

İş Mahkemesi Dava Alanları Nelerdir...

25.01.2019

İş Mahkemelerinin Görevi İş Mahkemeleri özel görevli ve ilk derece mahkemesi olarak işçi il...

Hamile Çalışanın Hakları

Hamile Çalışanın Hakları Nelerdir...

25.01.2019

Hamile Çalışanın Hakları Nelerdir? Anayasada ve bağlı olunan tüm yasa, tüzük ve yönetmelikle...

İntikal Ne Demektir

İntikal Ne Demektir...

19.10.2018

İntikal Ne Demektir ? İntikal kelime anlamı olarak bir bölgeden başka bir bölgeye ya da bir ...

İhbar Tazminatı Süreleri Hesaplama Nasıl Yapılır

İhbar Tazminatı Süreleri Hesaplama...

18.10.2018

İhbar Tazminatı Süreleri Hesaplama İş sözleşmesi işveren ya da işçi tarafından sonlandırılab...

Veraset İlamı Çıkarılırması

Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır...

26.01.2019

Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır? Veraset nedir? Veraset nasıl çıkarılır? Veraset ilamı için n...

Sigorta Primlerinin Eksik Yatırılması Durumunda Neler Yapılır

Sigorta Primlerinin Eksik Yatırılma...

25.01.2019

Sigorta Primlerinin Eksik Yatırılması Durumunda Neler Yapılmalı? Ülkemizde yürürlükte olan i...

Boşanma Davalarında Nafaka Neye Göre Belirlenir

Boşanma Davalarında Nafaka Nasıl Be...

11.10.2018

Boşanma Davalarında Nafaka Nasıl Belirlenir? Boşanma davalarında tarafların anlaşması gereke...

İhbar Tazminatı

İhbar Tazminatı Süresi ve Şartları ...

25.01.2019

İhbar Tazminatı Süresi ve Şartları Nelerdir? İşçilerin belirli bir sözleşme dahilinde haklı ...

İslamda Miras Hukuku Nasıldır

İslamda Miras Hukuku...

02.10.2018

İslam’da Miras Hukuku İslam hukuku genel olarak incelendiğinde tarafların aldıkları payları...

İhbar Tazminatı Süreleri

İhbar Tazminatı Süreleri...

25.01.2019

İhbar Tazminatı Süreleri İhbar tazminatı ilgili kararlar 4857 sayılı ş kanunun 17. maddesin...

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Hazırlama

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl H...

25.09.2018

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır? Anlaşmalı boşanma protokolü söz konusu olduğun...

İcra Takibi Ne Kadar Sürer

İcra Takibi Ne Kadar Sürer...

15.11.2018

İcra Takibi Ne Kadar Sürer? İcra takibi en basit ifade ile alacaklı olan kişinin alacağını f...

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır...

21.09.2018

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır? İnsanlar öldükten sonra geriye kalan mal varlıklarına ve borç...

Boşanma Durumunda Velayet Kime Verilir

Boşanmada Velayet Kime Verilir...

21.09.2018

Boşanmada Velayet Kime Verilir Velayet Davasını Etkileyen Unsurlar Velayet Davasında Çocuğu...

Anlaşmalı Boşanma Davası Ücretleri

Anlaşmalı Boşanma Davası Ücretleri...

27.09.2018

Anlaşmalı Boşanma Davası Ücretleri Anlaşmalı Boşanma Davası Şartları Nelerdir? Anlaşma...

Miras Payları Nasıl Hesaplanır

Miras Payları...

26.01.2019

Miras Payları Nasıl Hesaplanır Mirasta pay sahibi olan mirasçılar iki türdür. Miras payları ...

Miras Nedir

Miras Nedir...

26.01.2019

Miras Nedir ve Yasal Mirasçıları Oluşturan Kişiler Herhangi bir kimsenin yaşamını yitirmesi ...

Yıllık İzin Hakkı Nasıl Hesaplanır

İş Kanununa Göre Yıllık İzin Hakkı...

30.01.2019

İş Kanununa Göre Yıllık İzin Hakkı Çalışanların iş yerinde işe başladıkları tarihten itibare...

Gaiplik Nedir Sonuçları Nelerdir

Gaiplik Nedir Sonuçları Nelerdir...

10.09.2018

Gaiplik Nedir Sonuçları Nelerdir? Gaiplik Türleri Nelerdir? Gaiplik Kararını Hangi Mahkeme...

Evlilik Tazminatı Nedir

Evlilik Tazminatı...

10.09.2018

Evlilik Tazminatı Evlilik Tazminatı Talebi Kadının İşten Ayrılma Talebi Evlilik Tazminatı...

Boşanma Davalarında Mal Paylaşımı N...

07.09.2018

Boşanma Davalarında Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır? Yeni Kanuna Göre Mal Paylaşımı Nasıl Yapılı...

İş kazalarında tazminat oranları nasıldır

İş Kazalarında Tazminat Oranları Na...

01.09.2018

İş Kazalarında Tazminat Oranları Nasıl Belirlenir? Tazminat Oranlarını Ne Etkiler? İş Kaz...

Alacak Davası Süresi

Alacak Davası Süresi Nedir...

15.11.2018

Alacak Davası Süresi Nedir? Alacaklarını tahsil edemeyen kişiler, alacak davaları açarak a...

Boşanma Davası Türleri Nelerdir

Boşanma Davası Türleri...

28.08.2018

Boşanma Davası Türleri Anlaşmalı Boşanma Davaları Anlaşmalı Boşanma Protokolü Çekişmeli B...

Boşanma Davalarında Süreç Nasıl İşl...

21.08.2018

Boşanma Davalarında Süreç Nasıl İşler? Boşanma İşlemleri Nasıl Yapılır? Boşanma Davası Ner...

Alacak Davası Zaman Aşımına Uğrarsa Ne Olur

Alacak Davası Zaman Aşımına Uğrarsa...

20.08.2018

Alacak Davası Zaman Aşımına Uğrarsa Alacak Davalarında Zaman Aşımı Alacak Davalarında Süre ...

Boşanma Davalarının Maliyetleri Ne Kadar

Boşanma Davalarının Maliyetleri Nel...

18.12.2018

Boşanma Davalarının Maliyetleri Nelerdir? Boşanma davası açacak olan kişilerin merak ettikl...

Alacak Davası Şartları Nelerdir

Alacak Davası Şartları Nelerdir...

15.11.2018

Alacak Davası Şartları Nelerdir? Günümüz itibariyle alacak davası şartları nelerdir? Soru...

İş Kazası Tazminat Davaları Nedir

İş Kazası Tazminat Davaları...

21.09.2018

İş Kazası Tazminat Davaları İş kazası tazminatı bir işçinin çalıştığı iş yerinde işle ilgili...

Tapu İptal Davalarında Süreci

Tapu İptal Davalarında Süreç Nedir...

10.08.2018

Tapu İptal Davalarında Süreç Nedir? Tapu İptal Davalarındaki Süreç Dava Sürecinde Yapılması...

Aile Konutu Şerhi

Aile Konutu Şerhi Nedir...

26.01.2019

Aile Konutu Şerhi Nedir? 4721 sayılı Türk Medeni Kanun’u ile Türk hukukuna, yeni bir müesse...

Şirketlerde Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluluğu Nedir?

Şirketlerde Sözleşmeli Avukat Bulun...

04.08.2018

Şirketlerde Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluluğu Sözleşmeli Avukat Bulundurmayan Şirketl...

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Açma

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Aç...

26.01.2019

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Açma Evliliklerin uzun süreli olması için gereken şartları...

Trafik Kazası ve Tazminat Hakkı Nedir

Trafik Kazası ve Tazminat Hakkı...

18.12.2018

Trafik Kazası ve Tazminat Hakkı Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı Yaralamalı Trafik Kazası T...

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır

Kıdem Tazminatı Nedir...

25.01.2019

Kıdem Tazminatı Nedir ? Kıdem tazminatı, belirli bir süre çalıştıktan sonra işine son verile...

Çek Senet Davaları nasıl Halledilir

Ödenmeyen Çek ve Senet Nasıl Tahsil...

03.08.2018

Ödenmeyen Çek ve Senetler Nasıl Tahsil Edilir? Çek ve Senet Arasındaki Farklar Çek ve Senet...

İşe İade Davalarında Arabuluculuk...

15.11.2018

İşe İade Davalarında Arabuluculuk Yapılan son yasal düzenlemeler ile birlikte işe iade Dav...

Vasiyetname nasıl yazılır

Vasiyetname...

30.01.2019

Vasiyetname Vasiyetname Türleri Nelerdir ve Nasıl Düzenlenir? Vasiyetname’de Saklı Pay Nedi...

Tapu Davalarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tapu Davalarında Dikkat Edilmesi Ge...

19.09.2018

Tapu Davalarında Dikkat Edilmesi Gerekenler Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir, Nasıl Uygulanır? ...

Miras Hukuku

Miras Hukuku...

30.01.2019

Miras Hukuku Miras Payları Nasıl Düzenlenir? Reddi Miras Nedir, Hangi Durumlarda Yapılır? ...

Kat İrtifakı Nedir

Kat İrtifakı Nedir...

19.09.2018

Kat İrtifakı Nedir? Kat İrtifakı Nasıl Hesaplanır? Kat İrtifakı Almak İçin Gereken Belgeler...

İş Kazası Davalarında Tazminat Nasıl Alınır

İş Kazası Davalarında Tazminat Nası...

15.11.2018

İş Kazası Davalarında Tazminat Nasıl Alınır? İş kazası tazminatı; işçinin iş yerinde çalışır...

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Olur

Anlaşmalı Boşanma Nedir...

07.09.2018

Anlaşmalı Boşanma ve Aşamaları Nedir? Anlaşmalı Boşanmalar Hangi Durumlarda Bozulur? Anlaş...

Kamulaştırma Nedir

Kamulaştırma Nedir...

06.08.2018

Kamulaştırma Nedir? Kamulaştırma İşlemi Nasıl Yapılır? Acele Kamulaştırma Nedir? Kamulaştı...

İhbar Tazminatı Nasıl Alınır

İhbar Tazminatı Konusunda Dikkat Ed...

15.11.2018

İhbar Tazminatı Konusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler İhbar tazminatı, iş akdinin sonlanması ...

Veraset Nedir

Veraset Nedir...

26.01.2019

Veraset Nedir? Veraset ve İntikal İşlemleri Nasıl Yapılır? Veraset ve İntikal Vergisi Beyan...

Arabuluculuk Nedir

Arabulucuğun Zorunlulukları Nelerdi...

25.01.2019

Arabuluculuğun Zorunlulukları Nelerdir? Arabuluculuk, aralarında davaya konu olmuş ve olabile...

Alacak Davası Nedir

Alacak Davası Nedir...

25.01.2019

Alacak Davası Nedir? Alacak Davası, alacaklının alacağını borçludan tahsil edebilmek adına ...